Navigation

MM-1 - Diplomatija (MM-1)

Course specification
Type of study Master academic studies
Study programme
Course title Diplomatija (MM-1)
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
MM-1 mandatory 1 4L + 2E 8.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan 1 semestar drugog ciklusa studija Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Learning objectives
Da se studenti osposobe da stečena teorijska i praktična znanja upotrebe za (1) jačanje kritičkog i kreativnog razmišljanja o odnosima između aktera u međunarodnom sistemu i analizu njihovog ponašanja; (2) analitičko i kritičko promišljanje problema savremene diplomatije, međunarodnih institucija, procesa i sadržaja.
Learning outcomes
1. Diplomatija kao interakcija i intersekcija spoljne politike država predstaviće studentima motivacije i strategije donosilaca odluka i značaj njihovih vrednosnih stavova i percepcije nacionalnih i državnih interesa u artikulisanju diplomatskih strategija i njima shodnih taktičkih poteza. 2. Razmatranje diplomatije kao profesionalne aktivnosti kroz istoriju, sa specifičnim zadacima, pravilima ponašanja i institucionalnim okvirima, biće prvenstveno fokusirano na evropsko nasleđe, uz kraći osvrt na tradiciju Istoka i na naglu degradaciju klasične diplomatije u savremenom svetu.
Content
1. STARI VEK 2. VIZANTIJA 3. RENESANSNA ITALIJA 4. VESTFALSKI SISTEM 5. OD LUJA XIV DO NAPOLEONA 6. METERNIH I BIZMARK 7. PRVI SVETSKI RAT 8. VESAJSKI SPORAZUM 9. OD BREST-LITOVSKA DO POTSDAMA 10. TEHERAN, JALTA I POTSDAM 11. BIPOLARNOST I MONOPOLARNOST 12. BERLINSKA I KUBANSKA KRIZA 13. GLOBALIZACIJA 14. DIPLOMATIJA DANAS
Teaching Methods
Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, kao i čitanjem zadanih materijala i pisanjem kolokvija i radova iz predispitnih obaveza. - Temeljna predmetna obaveza za sve studente je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala i pisanje predispitnih obaveza u toku semestra. - Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času.
Literature
  1. 1. Beridž, Dž. R. (2008) Diplomatija – teorija i praksa, Beograd: Filip Višnjić 2. Istorija poznog Rimskog carstva.Beograd: Klio, 2010. 3. Dimitrije Obolenski, Viznatijski komonvelt, Beograd: Prosveta 1996. 4. Vil Djurant, Renesansa: Istorija italijanske civilizacije 1304-1576. (odlomci) Beograd: Odbrana, 2005. 5. Svjetlan Berković, Diplomacija i diplomatska profesija. Zagreb, 1996. 6. R. G. Felthem, Diplomatski priručnik. Zagreb: NakladaZadro, 1996. 7. Henri Kisindzer, DIPLOMATIJA I-II. Beograd
Evaluation and grading
Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (po 20 bodova), aktivnog učešća u istraživačkom radu (do 5 bodova) i prisustva nastavi i vježbama (do 5 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Kolokvij Kolokvij je pismeni test koji se izvodi u toku semestra. Nastavnik ili saradnik će na početku semestra bliže objasniti način izvođenja i termine kolokvija. Studenti su obavezni pisati kolokvije i za one koji, iz bilo kog razloga, ne pristupe kolokviju, smatraće se da ga nisu položili i dobiće nula (0) bodova, u skladu sa Odlukom o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini. Aktivnost Bodove na aktivnost student može steći na osnovu učešća u israživanju koje će biti sprovedeno u toku semestra. Na osnovu učešća i urađenih analiza i izvještaja može steći od 0 do 5 bodova na aktivnost. Završni ispit Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.