Навигација

ОА07МУА2 - Математика у архитектури 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМатематика у архитектури 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07МУА2обавезан22П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за полагање завршног испита је положен испит из предмета Математика у архитектури 1.Услов за полагање завршног испита је положен испит из предмета Математика у архитектури 1.
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за разумијевање појмова из наставног плана, ради њихове примјене у стручним предметима.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање основних математичких знања из области диференцијалног и интегралног рачуна, која су неопходна за савладавањe и разумијевање стручних предмета.
Садржај предмета
Основни појмови о функцијама једне промјенљиве; Инверзне функције; Граничне вриједности низова; Граничне вриједности функција; Непрекидне функције; Дефиниција извода функције и основне особине; Изводи вишег реда; Примјена извода на испитивање тока функција; Примитивне функције и неодређени интеграли; Смјена промјенљивих и парцијална интеграција у неодређеном интегралу; Интегрисање неких класа функција; Њутн-Лајбницова формула; Примјена одређеног интеграла
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад
Литература
  1. С. Косић-Јеремић: Математика у архитектури 2, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2022.
  2. П. Миличић, М. Ушћумлић: Збирка задатака из више математике 1, Научна књига, Београд 1999.
  3. Р.Краварушић, М.Мијатовић : Математика - Збирка задатака, Економски факултет, Бања Лука, 2002.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 Активност на настави 5 Колоквијум I 0-20 Колоквијум II 0-20 Завршни испит 0-50
Посебна назнака
Потребно је да студенти пре доласка на вежбе упознају проблематику која се третира на вjежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.