Navigacija

OA07MUA2 - Matematika u arhitekturi 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Matematika u arhitekturi 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07MUA2 obavezan 2 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za polaganje završnog ispita je položen ispit iz predmeta Matematika u arhitekturi 1. Uslov za polaganje završnog ispita je položen ispit iz predmeta Matematika u arhitekturi 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za razumijevanje pojmova iz nastavnog plana, radi njihove primjene u stručnim predmetima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje osnovnih matematičkih znanja iz oblasti diferencijalnog i integralnog računa, koja su neophodna za savladavanje i razumijevanje stručnih predmeta.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi o funkcijama jedne promjenljive; Inverzne funkcije; Granične vrijednosti nizova; Granične vrijednosti funkcija; Neprekidne funkcije; Definicija izvoda funkcije i osnovne osobine; Izvodi višeg reda; Primjena izvoda na ispitivanje toka funkcija; Primitivne funkcije i neodređeni integrali; Smjena promjenljivih i parcijalna integracija u neodređenom integralu; Integrisanje nekih klasa funkcija; Njutn-Lajbnicova formula; Primjena određenog integrala
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad
Literatura
  1. S. Kosić-Jeremić: Matematika u arhitekturi 2, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2022.
  2. P. Miličić, M. Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike 1, Naučna knjiga, Beograd 1999.
  3. R.Kravarušić, M.Mijatović : Matematika - Zbirka zadataka, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2002.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 5 Aktivnost na nastavi 5 Kolokvijum I 0-20 Kolokvijum II 0-20 Završni ispit 0-50
Posebna naznaka
Potrebno je da studenti pre dolaska na vežbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% , za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.