Навигација

ОГХ07ИХИД - Инжењерска хидрологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивИнжењерска хидрологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГХ07ИХИДобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
ХидрологијаПоложен испит из Хидрологије
Циљеви изучавања предмета
Продубљивање знања из Хидрологије у вези са процесом падавине-отицај. Упознавање са сложенијим хидролошким прорачунима и моделима и њиховом везом са примијењеним хидротехничким дисциплинама.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљеност студената за самосталну израду хидролошких студија и припрему хидролошких подлога за планирање и пројектовање хидротехничких објеката и водопривредних система.
Садржај предмета
Мјесто хидрологије у оквиру хидротехнике и водопривреде. Хидролошки прорачуни у хидротехници и водопривреди. Хидролошки модели: подјеле, намјене. Појмови рачунских/мјеродавних киша и протока. Рачунске кише (зависности ИТП, рачунски хијетограми). Просторна расподјела падавина. Прорачун ефективне кише (методе одређивања губитака). Јединични хидрограм. Синтетички јединични хидрограми. Рационална метода. Специфичности урбане хидрологије. Одводњавање градских и ванградских саобраћајница. Употреба EPA SWMM модела. Примјери сложенијих хидролошких модела, упознавање са HEC HMS моделом. Испаравање и евапотранспирација. Ризик и обезбјеђеност хидротехничких објеката и система. Неизвјесности у хидролошким прорачунима. Анализе временских серија. Анализа средњих вода. Анализа великих вода. Анализа малих вода. Хидролошке студије, примјери из праксе.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примјерима или реалним примјерима из праксе. Часови вјежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама. Студентима је доступан материјал са предавања и објашњеним поступком за рјешавање задатака на вјежбама.
Литература
  1. Јасна Плавшић: Инжењерска хидрологија, Грађевински факултет, Београд, 2019.
  2. Зоран Радић, Јасна Плавшић: Инжењерска хидрологија – решени задаци, Грађевински факултет, Београд, 2015.
  3. В. Вукмировић и Д. Павловић: Примењена хидрологија – збрика задатака, Грађевински факултет у Београду, 2005.
  4. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W, : Applied hydrology, McGrawHill, 1988.
  5. Lynsley R.K, Kohler M.A, Paulhus J.H.L, Hydrology for engineers, McGrawHill, 1982.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезно присуство настави - 5 бодова Израда годишњих задатака - 25 бодова Колоквијуми - 2 х 15 бодова Писмени испит - 40 бодова
Посебна назнака
Студент је обавезан да похађа наставу и уради и одбрани годишње задатке, што је услов за добијање потписа. Провјере знања током семестра (колоквијуми) се нe понављају. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.