Navigacija

OGH07IHID - Inženjerska hidrologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Inženjerska hidrologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGH07IHID obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Hidrologija Položen ispit iz Hidrologije
Ciljevi izučavanja predmeta
Produbljivanje znanja iz Hidrologije u vezi sa procesom padavine-oticaj. Upoznavanje sa složenijim hidrološkim proračunima i modelima i njihovom vezom sa primijenjenim hidrotehničkim disciplinama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljenost studenata za samostalnu izradu hidroloških studija i pripremu hidroloških podloga za planiranje i projektovanje hidrotehničkih objekata i vodoprivrednih sistema.
Sadržaj predmeta
Mjesto hidrologije u okviru hidrotehnike i vodoprivrede. Hidrološki proračuni u hidrotehnici i vodoprivredi. Hidrološki modeli: podjele, namjene. Pojmovi računskih/mjerodavnih kiša i protoka. Računske kiše (zavisnosti ITP, računski hijetogrami). Prostorna raspodjela padavina. Proračun efektivne kiše (metode određivanja gubitaka). Jedinični hidrogram. Sintetički jedinični hidrogrami. Racionalna metoda. Specifičnosti urbane hidrologije. Odvodnjavanje gradskih i vangradskih saobraćajnica. Upotreba EPA SWMM modela. Primjeri složenijih hidroloških modela, upoznavanje sa HEC HMS modelom. Isparavanje i evapotranspiracija. Rizik i obezbjeđenost hidrotehničkih objekata i sistema. Neizvjesnosti u hidrološkim proračunima. Analize vremenskih serija. Analiza srednjih voda. Analiza velikih voda. Analiza malih voda. Hidrološke studije, primjeri iz prakse.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Metodske jedinice praćene su odgovarajućim opisnim ili računskim primjerima ili realnim primjerima iz prakse. Časovi vježbanja počinju kratkim objašnjenjima, a potom studenti rade zadatke individualno ili u malim grupama. Studentima je dostupan materijal sa predavanja i objašnjenim postupkom za rješavanje zadataka na vježbama.
Literatura
  1. Jasna Plavšić: Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet, Beograd, 2019.
  2. Zoran Radić, Jasna Plavšić: Inženjerska hidrologija – rešeni zadaci, Građevinski fakultet, Beograd, 2015.
  3. V. Vukmirović i D. Pavlović: Primenjena hidrologija – zbrika zadataka, Građevinski fakultet u Beogradu, 2005.
  4. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W, : Applied hydrology, McGrawHill, 1988.
  5. Lynsley R.K, Kohler M.A, Paulhus J.H.L, Hydrology for engineers, McGrawHill, 1982.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezno prisustvo nastavi - 5 bodova Izrada godišnjih zadataka - 25 bodova Kolokvijumi - 2 h 15 bodova Pismeni ispit - 40 bodova
Posebna naznaka
Student je obavezan da pohađa nastavu i uradi i odbrani godišnje zadatke, što je uslov za dobijanje potpisa. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova.