Навигација

ОГХ07ХКОН - Хидротехничке конструкције

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивХидротехничке конструкције
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГХ07ХКОНобавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Хидраулика и Хидрологијаположен испит
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за учешће у пројектовању и извођењу хидротехнишких конструкција кроз упознавање са основним типовима хидротехничких објеката и њихове примјене, увођење студената у начин димензионисања хидротехничких објеката, упознавање са хидрауличким димензионисањем објеката, са врстама статичког и хидродинамичког оптерећења и са специфичним проблемима везаним за контакт воде са објектом.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљеност студената за учешће у пројекотвању, извођењу и одржавању хидротехничких објеката
Садржај предмета
Водопривреда – газдовање водама. Акумулациони басени и регулисање протицаја. Хидротехничке грађевине – особености, подјела, подлоге и материјали за грађење. Бране – подјела и типови, основни елементи. Гравитационе бетонске бране – оптерећења, стабилност, димензионисање и конструктивна правила. Лучне, контрафорне и олакшане бране. Насуте бране. Анализа спољних сила. Провирање и провирна линија. Прорачун стабилности косина. Типови и конструктивна правила. Евакуација великих вода и евакуациони органи. Затварачи и уставе. Евакуација воде за вријеме грађења. Захвати – улазне грађевине. Грађевине за транспорт воде - доводи. Објекти на доводима.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Часови вјежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.
Литература
  1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине
  2. П.Петровић, Хидротехничке конструкције (Први, Други и Трећи дио)
  3. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 1
  4. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 5
  5. П.Петровић и В.Кузмановић, Хидротехничке конструкције-примери примене 6 (са теоријом)
Облици провере знања и оцењивање
Присуство настави (обавезно) - 5 бодова Семинарски рад - 15 бодова Израда елабората – 20 бодова Писмени испит – 40 бодова Усмени испит - 20 бодова
Посебна назнака
Услов за излазак на испит су испуњене предиспитне обавезе - присуство настави, урађен и презентован семинарски рад и урађен и одбрањен елаборат