Навигација

ОГ07СК1 - Статика конструкција 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСтатика конструкција 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07СК1обавезан4, 52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Отпорност материјала 2Испуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода теорије конструкција у прорачуну раванских линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава задатке механике деформалбилног тијела као и системе линијских носача.
Садржај предмета
Увод. Основни појмови. Бернули-Ојлерова хипотеза. Референтне деформације осе штапа. Температурна деформација. Пресјечне силе. Трансформација координата. Диференцијалне једначине равнотеже и њихова интеграција. Кинематичке и деформацијске независне величине. Елементи носача. Статичка класификација. Услови компатибилности. Кинематичка класификација. Структурална анализа статички одређених носача. Методе рјешавања. Основних типова статичких система. Проста греда, конзола, лук на три зглоба, лук са имагинарним зглобом. Ланац плоча. Оквирни системи. Решеткасти носачи. Енергија деформабилних система. Принцип о минимуму потенцијалне енергије. Принцип виртуелних сила. Одређивање генералисаних помјерања. Принцип виртуелних помјерања. Кинематичка метода. Кинематика крутих плоча у равни.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. С. Ранковић, Збирка задатака из теорије конструкција, Грађевинска књига, Београд
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.