Навигација
Viber

Извјештај комисије за избор сарадника

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци
Комисија за избор сарадника на Катедри за Физиологију:

Проф. др Звјездана Рајковача, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Бања Лука

Проф. др Амела Матавуљ, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Бања Лука

Проф. др Славимир Вељковић, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Ниш

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана, 18.09. 2008. године, одлуком број: 05-2539-4/08 именовао је комисију за писање извјештаја за избор сарадника на Катедри за Физиологију Медицинског факултета у Бањој Луци у слједећем саставу:

   1. Проф. др Звјездана Рајковача, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Бања Лука
   2. Проф. др Амела Матавуљ, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Бања Лука
   3. Проф. др Славимир Вељковић, Катедра за Физиологију, Медицински факултет Ниш

 

      Комисија подноси слједећи извјештај:
      

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 09.07. 2008. године, Глас Српске

Ужа научна/умјетничка област: Физиологија

Назив факултета: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци

Број кандидата који се бирају: 2

Број пријављених кандидата: 1
 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
 

Кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Желимир (Пајо) Ерић

Датум и мјесто рођења: 31.03.1973. Зворник

Установе у којима је био запослен: Општа Болница Зворник

Звања/ радна мјеста: доктор медицине-секундарац

Научна/умјетничка област: Хирургија

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Матица Српска, Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, Комора доктора медицине Републике Српске.
 

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2005.

Просјечна оцјена у току основних студија: 8,05 ( осамнулапет)

Оцјена из предмета Физиологија: 10 ( десет)
 
 
 

Постдипломске студије
:

Назив институције: Медицински Факултет Универзитета у Новом Саду

Мјесто и година завршетка: Дипломске академске студије-мастер уписао 2005. године, рок за одбрану завршног рада 20.06. 2009. године.

Назив завршног рада: Одлуком НН већа Медицинског факултета у Новом Саду,од 20.06.2006. прихваћена тема под насловом: Серумски интерлеукин 6 и интерлеукин 8, као потенцијални показатељи бактеријске инфекције и превременог порођаја.

Ментори: Академик Вера Јерант-Патић и Проф. др Мирјана Богавац.

Ужа научна/умјетничка област: Имунологија, Репродуктивна Имунологија.
 

Докторат:

Назив институције: Докторске студије из области Клиничке медицине уписао 2008. године на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.

Мјесто и година завршетка:

Назив дисертације:

Ужа научна/умјетничка област:
 
 
 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
 

На основу увида у приложену документацију као и стечених законских услова ("Закон о високом образовању Сл.Гл. РС број 80/06 и измјена и допуна Закона о високом образовању Сл.Гл. РС број 30/07), Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци да изабере доктора медицине ЖЕЛИМИРА ЕРИЋА у звање АСИСТЕНТА на предмету ФИЗИОЛОГИЈА на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци.
 

30.09. 2008. године, Бања Лука, Ниш
 

                                                Чланови Комисије:
 

                                                                                                 1. Проф. др Звјездана Рајковача
 

                                                                                                2. Проф. др Амела Матавуљ
 

                                                                                                3. Проф. др Славимир Вељковић