Навигација

ОА19УТК - Урбанистичка техника и композиција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивУрбанистичка техника и композиција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19УТКобавезан42П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Циљ изучавања предмета је развијање знања и вјештина за бављење проблематиком обликовања урбанистичке композиције. Предмет се бави основним принципима компоновања архитектонске и урбанистичке структуре са аспекта обликовања форме и образаца употребе отворених градских простора. Студенти се упознају са основним елементима просторне структуре града и најважнијим факторима који утичу на њен визуелни идентитет, читљивост и интегралну вриједност у односу на локални контекст и град у цјелини. Такође, студенти се упознају са методама и техникама урбане анализе у домену физичке и визуелне структуре града, посебно њених функционалних и естетских аспеката и њихових међусобних релација.
Исходи учења (стечена знања)
Знање о концептима и теоријама о визуелним елементима и композицији у ликовним умјетностима, архитектури и урбанизму; Разумијевање концепта јавног простора кроз однос просторне форме и индивидуалних и заједничких активности у отвореном простору; Познавање метода мапирања и анализе елемената урбанистичке структуре, као што су просторне цјелине, просторни обрасци, просторне доминанте; Познавање метода анализе урбаног окружења кроз различите размјере и разумијевање њеног историјског поријекла; Познавање метода мапирања и анализа доминантних образаца употребе отворених градских простора; Развој вјештина групног и индивидуалног рада, као и вербалне и текстуалне презентације резултата истраживања и дизајна.
Садржај предмета
Појам композиције у ликовним умјетностима и урбанизму; Урбана структура као основни предмет урбанистичке композиције; Просторна перцепција и доживљај у отвореним градским просторима; Основни елементи урбане структуре и њихова композиција: улице и отворени јавни простори; Основни елементи урбане структуре и њихова композиција: групације и склопови; Историјски контекст урбанистичких образаца; Односи визуелних и просторних елемента у урбанистичкој композицији: симетрија и асиметрија; Односи визуелних и просторних елемента у урбанистичкој композицији: хармонија, ритам и равнотежа; Боја у урбанистичкој композицији и детаљи мјеста; Важније теорије о урбанистичкој композицији у 20. вијеку.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз мултимедијална предавања, активан рад на вјежбама, теренски рад, и активан рад студената ван учионице. Предмет развија капацитете студената за тимски и индивидуални рад и подржава учење кроз постављање заједничког циља и одговорности појединаца у успјеху цијеле генерације.
Литература
  1. Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Maw Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, Shlomo Angel. 1977. A Pattern Language. Towns. Buildings. Construction. New York: Oxford University Press.
  2. Kalen, Gordon. 1990. Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga.
  3. Linč, Kevin. 1974. Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga
  4. Ching, Francis D.K. 2015. Architecture. Form, Space and Order. Wiley: New Yersey.
  5. Baker, Geoffrey. 1996. Design Strategies in Architecture. An approach to the analysis of form. New York and London: Van Nostrand Reinhold, E&FN SPON.
Облици провере знања и оцењивање
Семестрални рад; Колоквијум; Испит