Навигација

ОА19СП4 - Студио пројекат 4 - Ансамбл

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивСтудио пројекат 4 - Ансамбл
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19СП4обавезан44П + 5В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1, 2 и 3позитивно оцјењен графички рад
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ предмета јесте провести студента кроз сложену методологију мишљења и пројектовања архитектонско-урбанистичке композиције ансамбла, на нивоу мјешовитог градског блока који примарно подразумијева пројектовање идејног архитектонског рјешења комплекса вишепородичног становања заједно са додатним функцијама комплементарним становању , а у складу са природним, друштвеним и грађеним контекстима предметне локације.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешно савладаног програма студија студенти ће бити у могућности да самостално израде пројекат на нивоу идејног урбанистичко-архитектонског рјешења објекта вишепородичног становања са партерно-пејзажним уређењем блока и дистрибуцијом комплементарних садржаја и мобилијара
Садржај предмета
Фокус је на упознавању са процесом пројектовања објеката вишепородичног становања и њима комплементарних функција, у циљу израде ИДЕЈНОГ урбанистичко-архитектонског рјешења објекта вишепородичног становања у ансаблу, са партерно-пејзажним уређењем блока и дистрибуцијом комплементарних садржаја и мобилијара.
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз предавања, умјетничке радионице, вјежбе, консултације и теренски рад.
Облици провере знања и оцењивање
Услови за предају завршног елабората су: редовно похађање предавања, вјежби и урађене све фазе графичког задатка према фазама терминског плана. Положен Студио пројекат4-ансамбл подразумијева позитивно оцијењен графички рад и положен завршни испит.
Посебна назнака
Од студента се очекује редовно похађање свих сегмената наставе и активно учествовање у дискусијама, презентацијама сегмената графичког рада кроз интензиван лични ауторски допринос у разради пројекта.