Навигација

МШ13УЗЕМ - Одрживо управљање земљиштем и глобални трендови

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмШумарство
НазивОдрживо управљање земљиштем и глобални трендови
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МШ13УЗЕМобавезан13П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.-
Циљеви изучавања предмета
Овај предмет је међусобно повезан са предметима на првом циклусу студија: Педологија, Шумска земљишта и Деградација земљишта. Током курса студенти се упознају са свјетским трендовима о деградацији земљишта, кроз синергију са климатским промјенама и биодиверзитетом и међународним конвенцијама и споразуми релевантни за земљишне ресурсе. Посебан акценат је стављен на стање земљишних ресурса региона и најважније покретаче деградације земљишта, гдје поплаве, суше и пожари спадају међу најважније. Предмет такође разрађује системе коришћења земљишта, савремене приступе и технике за одрживо управљање земљиштем у циљу спрјечавања деградације земљишта.
Исходи учења (стечена знања)
Исход учења је стицање знања потребног за побољшање управљања земљиштем, увођењем нових приступа и технологија, чија ће имплементација допринијети превенцији, очувању и одрживост природних ресурса, гдје земљиште игра важну улогу.
Садржај предмета
Глобални трендови и деградација земљишта; Међународне конвенције и споразуми; UNCCD Конвенција; Конвенција UNFCCC; UNCBD конвенција; Синергија између међународних конвенције и значај за земљиште/тло; Стање земљишних ресурса РС (БиХ); Најважнији фактори деградације земљишта у РС (БиХ); Могућност превенције деградације земљишта (поплаве, пожари, суша); Приступи одрживом управљању земљиштем; Технике у одрживом управљању земљиштем; WOCAT; Земљиште PKS; Неутралност деградације земљишта.
Методе извођења наставе
Предавања, вjежбе, теренски рад и консултације. Семинарски рад.
Литература
  1. Kapović Solomun, M., Barger, N., Keesstra, S., Cerda, A., Marković, M. 2018. Assessing land condition as a first step to achieving Land Degradation Neutrality: A case study of the Republic of Srpska, Environmental Science and Policy 90 (2018), 19-27.
  2. Каповић Соломун, М., (2018):Програм достизања неутралности деградације земљишта у Републици Српској, Бања Лука.
  3. Marković, M., Brujić, J. 2017. Overview of the natural resource management in Bosnia and Herzegovina. In: Dragovic, N., Ristic, R., Pülzl, H., Wolfslehner, B. (Eds.), Natural Resource Management in Southeast Europe: Forest, Soil and Water. UNEP, 2017: Akcioni Program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše u BiH, 2017
  4. UNDP, 2016: Treći nacionalni i drugi dvogodišnji izvještaj u skladu sa Konvencijom UN o klimatskim promjenama.
Облици провере знања и оцењивање
Тест 1. Тест 2. Завршни испит.