Навигација

ИМС-ГУ - Инжењерска механика стијена

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивИнжењерска механика стијена
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ИМС-ГУобавезан12П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Увођење принципа механике стијена у инжењерску праксу. Разумијевање својстава стијена и стијенских маса и постојећих граничних услова. Избор одговарајућих лабораторијских и теренских испитивања ради добијања потребних параметара.Примјена метода и анализа код пројектовања грађевина у стијенским масама.
Исходи учења (стечена знања)
Студент је способан да опише стијенску масу,да одабере и спроведе теренска и лабораторијска испитивања у циљу утврђивања потребних параметара.Способан је да дефинише носивост и деформабилост стијенске масе. Студент је спреман да анализира стабилност стијенских косина и да димензионише потребне мјере стабилизације.
Садржај предмета
Увод. Опис и класификација стијенске масе. Тектонске деформације и трошењ естијена. Индексна и физичка својства стијена. Механичка својства стијена и стијенских маса. Анализе и пројектовање у механици стијена. Ископи у стијенским масама. Механизми нестабилности при површинским и подземним ископима у стијенским масама. Технике стабилизовања стијенских маса. Методе испитивања стијенских маса у лабораторији и на терену. Напрезања и методе њиховог мјерења. Стабилност косина у стијени. Примјена механике стијена на проблеме темељења и тунелоградње.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака уз консултације са сарадником. Рад у лабораторији и на терену.
Литература
  1. Вркљан, И., Инжењерска механика стијена, Грађевински факултет у Ријеци, 2001.
  2. Вркљан, И., Инжењерска механика стијена, Грађевински факултет у Ријеци, 2001.
  3. „Hudson, J.A. and Harrison J.P.,Engineering Rock Mechanics, An introduction to the rincples, Pergamon, 444 p“, 2000
  4. . „Hoek, E.,:Rock Engineering, A Course Notes, http:/www.rocscience.com“
  5. . „Bell, F. G. Engineering Geology, Blackwell Science, Cambridge“, 1995
Облици провере знања и оцењивање
Самостални годишњи задатак се брани током семестра у терминима предавања, вјежби или консултација. Услов за излазак на колоквиј је одбрањен годишњи задатак са њему припадајућим дијелом градива. Студенти који не положе колоквије током семестра, полажу интегрални дио испита, бодован збирним бројем бодова оба колоквија. Свака од провјера се сматра успјешном уколико студент оствари минимално 51 % бодова предвиђених за провјеру знања. У табели испод се дају проценти који се могу освојити за поједине активности и провјере знања.
Посебна назнака
Услов за излазак на испит је урађен и одбрањен годишњии задатак. Уколико студент оствари више од 3 изостанка, обавезан је да поново упише предмет.