Навигација

ВКМКЕ - Виши курс метода коначних елемената

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивВиши курс метода коначних елемената
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ВКМКЕизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
-
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената примјене Метода коначних елемената у прорачуну инжењерских конструкција. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава проблеме грађевинских конструкција примјеном Метода коначних елемената.
Садржај предмета
Увод. Рекапитулација досад стечених знања из области нумеричке анализе конструкција. Дискретизација домена. Метод коначних трака. Интерполација. Изопараметарски и изогеометријски елементи. Варијациона формулација МКЕ. Извођење матрица и вектора елемената. Формирање матрица и вектора система. Нумеричка интеграција. Трансформација координата. Гранични услови. Рјешавање система једначина. Тумачење резултата прорачуна. Прорачун инжењерских конструкција примјеном слободног и власничког софтвера. Дефинисање индивидуалних годишњих задатака.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака у рачунарском центру уз консултације са сарадником.
Литература
  1. М. Секуловић , Метод коначних елемената, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  2. S. Rao , The Finite Element Method in Engineering, Butterworth Heinemann, 2010.
  3. Д. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција: са рачунарским програмима, Студент, Нови Сад, 1994.
  4. S. Timoshenko, J. N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw-Hill, 1951.
  5. Г. Раденковић, Коначне ротације и деформације у изогеоемтријској анализи носача, Београд, 2017
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана годишњег задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-