Навигација

МК - Моделирање конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивМоделирање конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МКобавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са нумеричким методама које се користе у грађевинарству. Оспособљавање за примјену нумеричких метода за рјешавање практичних проблема у грађевинарству. Оспособљавање за коришћење готових софтверских рјешења за рјешавање практичних проблема у грађевинарству.
Исходи учења (стечена знања)
Разумијевање основних теоријских поставки нумеричких метода у грађевинарству. Способност за усвајање одговарајућег прорачунског и математичког модела за посматрани проблем.
Садржај предмета
Увод. Механички модел. Прорачунски модел. Математички модел. Извори грешака при нумеричком рjешавању проблема. Интерполација и апроксимација. Израчунавање вриједности интеграла. Нумеричко диференцирање. Рjешавање нелинеарне једначине. Рjешавање система линеарних једначина. Рјешавање система нелинеарних једначина. Обичне диференцијалне једначине које се јављају у грађевинарству. Парцијалне диференцијалне једначине које се јављају у грађевинарству. Нумеричке методе за рјешавање (система) обичних и парцијалних диференцијалних једначина. Гранични проблем еластостатике и еластодинамике. Строга форма. Слаба форма. Методе за нумеричко рјешавање граничног проблема. Метод коначних елемената. Метод коначних разлика. Метод коначних запремина. Метод колокације. Метод најмањих квадрата. Метод случајних чворова. Проблем својствених вриједности. Употреба готових софтверских пакета. Дефинисање индивидуалних годишњих задатака.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака у рачунарском центру уз консултације са сарадником.
Литература
  1. Ferziger, J.H., Numerical Methods for Engineering Application, JohnWiley & sons, New York, 1981.
  2. Hildebrand, F.B., Introduction to Numerical Analysis, McGraw-Hill, New York, 1974.
  3. Јовановић М., Основе нумеричког моделирања раванских отворених токова, Грађевински факултет Београд, 1998.
  4. Радуновић Д., Нумеричке методе, Универзитет у Београду, Београд, 1998.
  5. Радојковић, M., Клем, Н., Примена рачунара у хидраулици, Грађевинска књига, Београд, 1989.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана годишњег задатка током семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
Предмет је заједнички за свих шест усмјерења. Наставне јединице које студент слуша и полаже се формирају у складу са потребним компетенцијама уписаног усмјерења