Навигација

ОА07УТ - Урбанистичка техника

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивУрбанистичка техника
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07УТобавезан31П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Основе урбанизма 2Завршене предиспитне обавезе из предмета Основе урбанизма 2
Циљеви изучавања предмета
Циљ изучавања предмета је упознавање студената са основним елементима и техникама обликовања и уређења отворених јавних градских простора и постављање основе знања из области урбаног дизајна. Прецизније, циљ је упознавање студената са методама и техникама урбане анализе у домену физичке и визуелне структуре града, посебно њених функционалних и обликовних аспеката и њихових међусобних релација. Рад на предмету је припрема студената за проблем комплексности урбаних средина и изазов креативне практичне примјене нових алата у области урбаног дизајна.
Исходи учења (стечена знања)
Исходи изучавања предмета су сљедећа стечена знања: 1) Мапирање и анализа просторно-физичких карактеристика урбаног простора, као што су геометрија урбане матрице, густина изграђеност, форма уличног фронта и профила; 2) Мапирање и анализа функционалних карактеристика урбаног простора, као што су функционална разноврсност, просторни распоред функција, функционална компатибилност; 3) Мапирање и анализа изграђених структура у односу на природне карактеристике, као што су осунчаност, провјетреност, морфологија терена; 4) Дефинисање концепта урбаног дизајна отворених простора на основу просторних анализа и препознавања њихове међусобне релације; 5) Дизајн концепта мреже пјешачких и аутомобилских комуникација у сегменту урбаног простора ; 6) Дизајн концепта саобраћаја у мировања са познавањем техничких и димензионалних параметара.
Садржај предмета
- Технике урбанистичке анализе у контексту урбаног дизајна; - Историјски контекст урбанистичких образаца; - Технике анализе односа природних услова и грађене средине; - Технике анализе карактеристика урбане форме; - Технике анализе карактеристика мреже пјешачких и аутомобилских токова у урбаном простору; - Детаљи елемената саобраћаја у кретању и мировању у контексту урбаног дизајна.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз мултимедијална предавања, рекогносцирање на терену, активно учешће на вјежбама кроз израду графичких елабората, самосталну анализу релевантне литературе, вербалну одбрану графичких радова и просторних концепата који радови представљају.
Литература
  1. Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Maw Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, Shlomo Angel. 1977. A Pattern Language. Towns. Buildings. Construction. New York: Oxford University Press.
  2. Bazik, Dragana. 1995. Ponuda gradske scene - potencijali mikro prostora grada. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  3. Cullen, Gordon. 1990. Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga.
  4. Lynch, Kevin. 1974. Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga.
  5. Maletin, Mihailo. 1992. Gradske saobraćajnice. Beograd: Građevinska knjiga.
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе студената су позитивно оцијењени колоквијуми, 80% присуства на вјежбама и предавањима, и позитивно оцијењени графички радови. Студенти који добију позитивне оцјене на колоквијумима изнад оцјене 8, су ослобођени полагања завршног испита и број освојених бодова на колоквијумима се преноси у бодове испита. Колоквијуми су обавезна провјера знања. Одсуство са два колоквијума, двије негативне оцјене на колоквијумима или комбинација обавезују студента да напише семинарски рад на једну од задатих тема у школској години.
Посебна назнака
-