Навигација

ОГ07СК2 - Статика конструкција 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСтатика конструкција 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07СК2обавезан5, 62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Статика конструкција 1Услов за слушање предмета су испуњене предиситне обавезе. Услов за приступ завршном испиту је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода теорије конструкција у прорачуну раванских линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава комплексне задатке механике деформалбилног тијела као и сложене системе линијских носача.
Садржај предмета
Увод. Основни појмови. Статичко-кинематичка аналогија гредних носача. Статичко-кинематичка аналогија решеткастих носача Теореме о узајамности. Утицај покретног оптерећења. Утицајне линије. Одређивање утицаја усљед дејства покретног оптерећења. Кинематичка метода за одређивање утицајних линија. Метод равнотежних концентрисаних оптерећења. Статички неодређени носачи. Условне једначине методе сила. Кинематички неодређени носачи. Условне једначине приближне методе деформације. Тачна метода деформације. Симетрични носачи.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. С. Ранковић, Збирка задатака из теорије конструкција, Грађевинска књига, Београд
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-