Навигација

ОГ07МТ - Механика тла

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивМеханика тла
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07МТобавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Отпорност материјала 2Положен испит
Циљеви изучавања предмета
Способност студента да разумије фазност тла, као и да савлада методе испитивања тла(теренске и лабораторијске),све у циљу дефинисања параметара тла неопходних за димензионисање.
Исходи учења (стечена знања)
Студент је способан да препозна,разумије и ријеши проблеме свих фаза у тлу са њиховим утицајем на носивост и деформабилност тла. Такође је спреман да одреди параметре тла неопходне у димензионисању како у функцији потпорне, тако и функцији носиве конструкције и дефинисања оптерећења од дејства тла у различитим условима средине.
Садржај предмета
Истражни радови. Улога геотехничких истражних радова и опажања у геотехничком пројектовању. Испитивање тла на терену и у лабораторији. Сондажни геотехнички профили. Фазе у тлу.Вода у тлу.Водопропусност и капиларност.Течење воде у тлу.Принцип ефективних напрезања,укупна напрезања,порни притисци.Напони и деформације.Механичко понашање тла:Моhr-ови кругови, траг напрезања,деформабилност и чврстоћа.Критична стања.Смичућа чврстоћа тла.Вертилкални напони у тлу.Теорија конссолидације.Примјена механике тла у геотехници.Слијегање тла.Стабилност косина.Гранична стања пластичне равнотеже и земљани притисци.
Методе извођења наставе
Предавања,вјежбе,лабораторијске вјежбе,консултације.
Литература
  1. 1. Уљаревић М. , МЕХАНИКА ТЛА од теорије до праксе, АГМ Београд 2019.
  2. 2. Уљаревић М. , МЕХАНИКА ТЛА ријешени примјери,Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019 год.
  3. 3. Максимовић М., МЕХАНИКА ТЛА, Орион арт, Београд,2005.
Облици провере знања и оцењивање
Колоквијум I; Колоквијум II;Завршни испит
Посебна назнака
Студент је обавезан да похађа наставу. Провјере знања током семестра (колоквијуми) се нe понављају. За студента који није присуствовао провјерама знања током семестра или није остварио пролазан резултат (најмање 51 % бодова предвиђених за провјеру знања) ће бити организован писмени испит