Навигација

ОА07УП2 - Урбанистичко пројектовање 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивУрбанистичко пројектовање 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07УП2обавезан61П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе. За полагање завршног испита.За похађање наставе oбавезан је положен завршни испит из Основа урбанизма 2, Урбанистичке технике и Урбанистичке композиције и завршене предиспитне обавезе из Урбанистичкoг пројектовања 1. За полагање завршног испита обавезне су испуњене предиспитне обавезе из Урбанистичког пројектовања 2.
Циљеви изучавања предмета
Главни циљ предмета је оспособљавање студената да савременим приступом, методама, поступцима и техникама процеса урбанистичког пројектовања креирају програме развоја за конкретна градска или ванградска подручја. Такође, циљ је упознавање студената са комплексношћу градских склопова, кроз проучавање урбаних проблема и феномена са више аспеката и на више просторних нивоа.
Исходи учења (стечена знања)
Oспособљавање студената за израду идејних решења урбанистичких пројеката.
Садржај предмета
Контекстуалност урбаних склопова и релацијска повезаност са окружењем. Урбанистичко пројектовање и/или урбани дизајн: нови приступи урбанистичком пројектовању. Студија случаја из европске праксе. Стратешки урбани дизајн. Просторни ред и регулација - теоријски и историјски оквир. Детаљна урбанистичка регулација у процесу урбанистичког пројектовања. Општа правила урбанистичке парцелације и регулације. Становање у граду. Кључни принципи урбаног дизајна. Комбиновање различитих намјена и облика. Централне функције у граду: развој, класификација, структуре, врсте, просторна организација и модели центара у граду. Рекреативне активности и садржаји у урбаној средини: појам, критеријуми лоцирања и програмирања, рекреативни пунктови, мреже и видови уређења. Поступци, принципи и елементи урбане сценографије.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, радионице, консултације, теренски рад, презентације.
Литература
  1. C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein. 1977. A Pattern Language: Towns. Buildings. Constuction. New York: Oxford University Press.
  2. Мiodrag Ralević. 1992. Urbani sklop stanovanja kao proces. Beograd: Arhitektonski fakultet.
  3. Дијана Симоновић. 2014. Истраживање могућности обнове идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације, (докторска дисертација). Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци.
  4. Ur. Darko Polić i Goran Petrović. 2008. Priručnik za urbani dizajn. Beograd: Prograf, Orion art.
  5. Lazarević Bajec, Nada; Maruna, Marija. 2009. Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost /Strategic Urban Design and Cultural Diversity. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu/ Belgrade: Faculty of Architecture Belgrade.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави и похађање наставе: 10 бодова Колоквијуми: 2 x 10= 20 бодова Графички радови: 15+15+20= 50 бодова Завршни испит: 20 бодова
Посебна назнака
Предиспитне обавезе студената су изласци на два колоквијума, 80% присуства на предавањима и вјежбама и позитивно оцјењени графички радови. Студенти који добију позитивне оцене на оба колоквијума, ослобођени су полагања завршног испита и број освојених бодова на колоквијумима се преноси у бодове испита. Колоквијуми су обавезна провјера знања. Одсуство са два колоквијума, две негативне оцене на колоквијумима или комбинација, обавезују студента да напише семинарски рад на једну од задатих тема у школској години