Навигација

ОГС07СП - Саобраћајнице и простор

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСаобраћајнице и простор
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГС07СПобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Услов за полагање испита: Путеви, Жељезницеположени испити
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних знања о општим карактеристикама развоја саобраћаја и саобраћајној основи. Проучавају се основне поставке развоја саобраћајних мрежа и насеља, те међузависност саобраћаја и простора. Кроз показатеље намјене површина и врсте саобраћајних мрежа се приступа изучавању метода и поступака анализа и прогноза саобраћајних токова, саобраћајне потражње и саобраћајне понуде. На крају, долази се до процеса планирања саобраћаја чиме се ствара основа за комплексно изучавање проблема планирања и пројектовања саобраћајница.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавање програмских садржаја наставног предмета омогућава студентима учешће у комплексном процесу почев од планерског аспекта па до конкретних техничких рјешења, успостављајући међузависност између саобраћаја и простора. По завршеном програму студент је способан да кроз методе и поступке анализе и прогнозе саобраћајних токова дефинише основ за планирање и пројектовање саобраћајница.
Садржај предмета
Основни појмови о саобраћају и простору. Макро-показатељи промјена у области саобраћаја. Просторни развој и саобраћајна основа. Алтернативе просторног развоја. Међузависност саобраћај-простор. Основе анализа и прогноза. Модели података. Показатељи намјене површина. Показатељи интензитета садржаја. Саобраћајне мреже. Модели и поступци анализа и прогноза саобраћаја. Основе регресије. Временске серије. Остале методе прогноза, модели избора. Саобраћајна потражња. Узроци појаве и основни утицаји на потражњу. Мобилност. Степен моторизације. Снимање потражње. Бројање саобраћаја. Анкете. Временска и просторна концентрација потражње. Саобраћајна понуда, возила. Дефинисање капацитета саобраћајнице. Саобраћајне мреже и понуда. Опште карактеристике. Везе градских и ванградских мрежа. Процес планирања саобраћаја. Основе процеса планирања. Модел прогнозе саобраћајне потражње. Просторна расподјела путовања. Гравитациони модел. Оптерећење мрежа.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Малетин, М., Планирање саобраћаја и простора, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004.
  2. Бублин, М., Планирање саобраћаја и саобраћајница, Грађевински факултет у Сарајеву, Сарајево, 2007.
Облици провере знања и оцењивање
похађање наставе, колоквијум 1, колоквијум 1, семинарски рад, завршни испит
Посебна назнака
нема