Навигација

ОА07МУА1 - Математика у архитектури 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМатематика у архитектури 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07МУА1обавезан11П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
неманема
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за разумијевање појмова из наставног плана, ради њихове примјене у стручним предметима.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање основних математичких знања из Линеарне алгебре, која су неопходна за савладавањe и разумијевање стручних предмета.
Садржај предмета
Основе рачуна са исказима и основе теорије скупова; Пермутације, варијације, комбинације; Њутнова биномна формула; Појам комплексног броја; Моаврова формула; Биномна једначина; Појам полинома; Дијељење са остатком; Безуова теорема; Факторизација;Системи линеарнихједначина; Гаусов алгоритам; Матрице; Операције с матрицама; Инвертирање матрица и примјене; Дефиниција и основне особине детерминанти; Неке примјене детерминанти; Крамерово правило; Хомогени системи линеарних једначина; Векторски простори; Простори слободних вектора; Скаларни, векторски и мјешовити производ вектора; Аналитичка геометрија у простору; Једначина праве и равни; Криве другог реда; Површи другог реда; Још неке површи.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад
Литература
  1. М. Јањић: Математика 1, друго издање, ПМФ Бања Лука, 2000
  2. П.Миличић, М.Ушчумлић: Збирка задатака из више математике 1, Научна књига, Београд, 1999.
  3. Р.Краварушић, М.Мијатовић : Математика - Збирка задатака, Економски факултет, Бања Лука, 2002.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 Активност на настави 5 Колоквијум I 0-20 Колоквијум II 0-20 Завршни испит 0-50
Посебна назнака
Потребно је да студенти пре доласка на вежбе упознају проблематику која се третира на вjежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.