Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Savić Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije PDF
2. Aleksandra Đeri Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
3. Aleksandra Kukrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija i metodologija u sportu PDF
4. Biljana Tubić Medicinski fakultet Farmaceutska hemija PDF
5. Boris Babić Filozofski fakultet Istorija srednjeg vijeka PDF
6. Branka Radošević Akademija umjetnosti Orkestar 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Operski studio 1, 2, 3, 4 PDF
7. Branko Đurić Poljoprivredni fakultet Krmno bilje na oranicama PDF
8. Čedomir Zeljković Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika PDF
9. Dalibor Kesić Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
10. Davorin Bajić Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje PDF
11. Đorđe Vojinović Tehnološki fakultet Reakcijsko inženjerstvo PDF
12. Dragan Macanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Primjenjena geodezija PDF
13. Dragana Grujić Tehnološki fakultet Tehnologija izrade odjeće, Konstrukcija odjeće, Mašine i uređaji u konfekciji i Fiziologija odjeće PDF
14. Dragana Lukajić Filozofski fakultet Francuski jezik PDF
15. Duško Lepir Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodika u sportu i fizičkom vaspitanju PDF
16. Duško Trninić Filozofski fakultet Sociologija religije PDF
17. Goran Mirjanić Poljoprivredni fakultet Gajenje životinja PDF
18 Gorana Tešanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodika sportskog treninga, Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga i Teorija sportskog treninga PDF
19. Gordana Rokvić Poljoprivredni fakultet Ruralni razvoj, Poljoprivredno savjetodavstvo i Zadruga i druge asocijacije u poljoprivredi PDF
20. Gordana Rokvić Poljoprivredni fakultet Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda, Ekonomika animalne proizvodnje i Organizacija stočarske proizvodnje PDF
21. Igor Todorović Ekonomski fakultet Strategijski menadžment PDF
22. Ivan Otašević Akademija umjetnosti Violina 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Orkestarske dionice 1, 2, 3 i 4 PDF
23. Ljilja Solomun Medicinski fakultet Pedijatrija PDF
24. Ljiljana Došenović Šumarski fakultet Šuma i životna sredina PDF
25. Marijana Kapović Šumarski fakultet Šumarska pedologija PDF
26. Milada Nelesnik Mašinski fakultet Medicinska biohemija PDF
27. Milica Drobac Stupar Filozofski fakultet Pedagoška psihologija PDF
28. Milovan Kotur Mašinski fakultet Termodinamika, prenos toplote i mase PDF
29. Miljan Cvetković Poljoprivredni fakultet Sorte i podloge voćaka 1 i 2 PDF
30. Mira Sofilj Arhitektonsko-građevinski fakultet Menadžment u građevinarstvu PDF
31. Mirjana Žabić Prirodno-matematički fakultet Biohemija I, Biohemija II i Osnovi biohemijskih proizvoda PDF
32. Nenad Baroš Ekonomski fakultet Poslovno pravo PDF
33. Nenad Tanasković Medicinski fakultet Maksilofacijalna hirurgija PDF
34. Petar Matić Elektrotehnički fakultet Električne mašine PDF
35. Predrag Gajić Ekonomski fakultet Upravljačko računovodstvo PDF
36. Radmila Čokorilo Filozofski fakultet Novinarstvo PDF
37. Ranka Perić Fakultet političkih nauka Posebne sociologije PDF
38. Renata Hadžić Hadžibegović Medicinski fakultet Porodična medicina - Urgentna medicina PDF
39. Sanja Gnjato Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
40. Sanja Ljubišić Filozofski fakultet Latinski jezik PDF
41. Saša Papuga Tehnološki fakultet Reakcijsko inženjerstvo PDF
42. Saša Vučenović Ekonomski fakultet Specijalna računovodstva PDF
43. Siniša Lakić Filozofski fakultet Metodologija u psihologiji PDF
44. Siniša Škondrić Prirodno-matematički fakultet Sistematika i filogenija kormofita i Ekologija i raznovrsnost kormofita PDF
45. Slađana Babić Prirodno-matematički fakultet Geometrija i topologija i Analiza PDF
46. Slava Sukara Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija PDF
47. Slaviša Jenjić Filozofski fakultet Metodika nastave prirode i društva PDF
48. Snežana Dupljanin Prirodno-matematički fakultet Fizika jonizovanih gasova, Elektrodinamika, Optika i Elektromagnetizam PDF
49. Svjetlana Borojević Filozofski fakultet Opšta psihologija PDF
50. Tanja Mišlicki Prirodno-matematički fakultet Nacionalna geografija 1 i Nacionalna geografija 2 PDF
51. Tanja Mišlicki Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje PDF
52. Tatjana Botić Tehnološki fakultet Organska hemijska tehnologija I, Organska hemijska tehnologija II, Tehnologija goriva i maziva i Tehnologija kože PDF
53. Tatjana Nožica Radulović Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija PDF
54. Vanja Daničić Šumarski fakultet Genetika sa oplemenjivanjem biljaka PDF
55. Vesna Šućur Janjetović Filozofski fakultet Socijalni rad sa pojedincem PDF
56. Vojislav Timarac Ekonomski fakultet Numerička matematika PDF
57. Željka Cvijetić Medicinski fakultet Onkologija PDF
58. Željka Kojić Medicinski fakultet Paradontologija i oralna medicina PDF
59. Željka Sajin Filozofski fakultet Istorija starog vijeka PDF
60. Željko Račić Ekonomski fakultet Ekonomsko-matematički modeli i metode PDF
61. Željko Vujadinović Filozofski fakultet Istorija novog vijeka PDF
62. Zoran Maunaga Šumarski fakultet Prirast i prinos šuma PDF