Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Anđelka Krstanović Filozofski fakultet Njemačka književnost PDF
2. Anita Zrnić Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbanističko projkektovanje 1 i 2 PDF
3. Bojan Nikolić Prirodno-matematički fakultet Geometrija i topologija PDF
4. Branislav Cvjetković Šumarski fakultet Šumske kulture i plantaže PDF
5. Branislav Sredanović Mašinski fakultet Konvencionalne tehnologije i Nekonvencionalne tehnologije PDF
6. Dalibor Savić Filozofski fakultet Metodologija socijalnih istraživanja PDF
7. Dana Koruga Ekonomski fakultet Marketing PDF
8. Darko Vučić Akademija umjetnosti Kamera PDF
9. Davor Cvijanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade PDF
10. Dejan Ćudić Pravni fakultet Ekonomija PDF
11. Dijana Zrnić Pravni fakultet Engleska pravna terminologija PDF
12. Dragan Matić Prirodno-matematički fakultet Programski jezici PDF
13. Dragana Đajić Filozofski fakultet Savremeni italijanski jezik i Gramatika italijanskog jezika PDF
14. Dragana Stokić Arhitektonsko-građevinski fakultet Vizualizacija i modelovanje 1 i 2 PDF
15. Dražena Vujičić Ekonomski fakultet Teorija i politika bilansa PDF
16. Dubravko Aleksić Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbanističko projkektovanje 1 i 2 PDF
17. Duško Glodić Pravni fakultet Međunarodno javno pravo PDF
18 Emir Muhić Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
19. Gordana Savić Akademija umjetnosti Istorija i teorija muzičke umjetnosti PDF
20. Igor Đukić Medicinski fakultet Oralna hirurgija PDF
21. Ivan Samelak Prirodno-matematički fakultet Hemija prirodnih proizvoda PDF
22. Ivana Rosić Akademija umjetnosti Etnomuzikologija, Etnokoreologija i Etnologija PDF
23. Jelena Ristanović Filozofski fakultet Romanistika PDF
24. Jelena Šajinović Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
25. Jovana Pušac Pravni fakultet Obligaciono pravo PDF
26. Ljiljana Jerković Filozofski fakultet Didaktika PDF
27. Ljiljana Kandić Medicinski fakultet Sestrinstvo PDF
28. Maja Ilić Arhitektonsko-građevinski fakultet Vizualizacija i modelovanje 1 i 2 PDF
29. Manja Đurić Filozofski fakultet Međunarodno odnosi i nacionalna sigurnost PDF
30. Marijana Moćić Ekonomski fakultet Strateški finansijski menadžment PDF
31. Markus Manojlović Filozofski fakultet Uvod u filozofiju PDF
32. Milan Pilipović Pravni fakultet Ustavno pravo PDF
33. Milijana Lepir Pravni fakultet Krivično pravo i Krivično procesno pravo PDF
34. Mladen Matović Akademija umjetnosti Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1, 2, 3. 4 PDF
35. Nataša Lakić Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije PDF
36. Nebojša Mihajlica Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF
37. Nikola Baroš Medicinski fakultet Hirurgija PDF
38. Novica Lovrić Prirodno-matematički fakultet Geomorfologija, Primijenjena geomorfologija i Osnovi geomorfologije PDF
39. Ognjen Šukalo Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade PDF
40. Pero Sailović Prirodno-matematički fakultet Organska hemija 1, Organska hemija 2 i Organska hemija sa prirodnim produktima PDF
41. Radoslav Tadić Akademija umjetnosti Slikarstvo PDF
42. Relja Suručić Medicinski fakultet Farmakognozija PDF
43. Renata Josipović Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
44. Sanda Milikić Pravni fakultet Radno i socijalno pravo PDF
45. Sanja Višnjić Arhitektonsko-građevinski fakultet Račun izravnavanja 1 i Račun izravnavanja 2 PDF
46. Slađana Gostić Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik PDF
47. Stojana Kopanja Pravni fakultet Građansko pravo PDF
48. Sunčica Lončar Akademija umjetnosti Flauta i Metodika flaute PDF
49. Tanja Trkulja Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 8-zgrade za parkiranje vozila i garaže i Arhitektonsko projektovanje 11-poljoprivredne zgrade PDF
50. Tatjana Marković Filozofski fakultet Psihopatologija djetinjstva i mladosti i Psihodijagnostika PDF
51. Tatjana Zirojević Filozofski fakultet Likovno vaspitanje sa metodikom PDF
52. Velibor Ćalić Elektrotehnički fakultet Automatika i upravljanje PDF
53. Velibor Vitor Arhitektonsko-građevinski fakultet Primjenjena geodezija PDF
54. Vukosava Albijanić Prirodno-matematički fakultet Urbana ekologija, Ekološki potencijali i rizici u prostornom planiranju, Osnovi geoekologije, Zaštita biodiverziteta, Zaštita prirodne sredine i Planiranje životne sredine PDF
55. Zlatko Dejanović Elektrotehnički fakultet Računarske komunikacije i Arhitektura računarskih sistema PDF
56. Zorana Kovačević Filozofski fakultet Italijanska književnost PDF

 

Untitled Document