Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Amela Matavulj Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju PDF
2. Đoko Slijepčević Ekonomski fakultet Ekonomske doktrine PDF
3. Gordana Čenić Jotanović Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija PDF
4. Jelena Penavin Škundrić Prirodno-matematički fakultet Fizička hemija sa instrumentalnim metodama i Fizička hemija PDF
5. Milorad Maksimović Tehnološki fakultet Tehnološke operacije, Tehnološke operacije u hemijskoj industriji, Fenomeni prenosa i Osnovi teorije hemijskoh reaktora PDF
6. Momčilo Pavlović Filozofski fakultet Savremena istorija PDF
7. Nikola Mojović Pravni fakultet Rimsko pravo i Istorija prava i države PDF
8. Ranko Škrbić Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF
9. Stevo Mirjanić Poljoprivredni fakultet Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije, Organizacija i ekonomika proizvodnje biljnih proizvoda i Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda PDF
10. Valerija Šaula Pravni fakultet Međunarodno privatno pravo PDF
11. Zdravko Todorović Ekonomski fakultet Ekonomika preduzeća PDF