Navigacija

doc. dr Nina Govedar
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051340124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti docent 24. septembar 2020.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MMN19INJ Inovacije u nastavi jezika
MMN19UNO Uža naučna oblast
MSMPKŽ Metodički pristupi književnim žanrovima
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09IMSJ1 Metodika srpskog jezika 1
09IMSJ2 Metodika srpskog jezika 2
09SMNSJ Metodika nastave srpskog jezika
09SMNSK Metodika nastave srpske književnosti
12RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
12SMNSJK1 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1
12SMNSJK2 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2
12SPK Postmoderna književnost
15RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Teorijski koncept kulture sjećanja-zaborava u nastavi književnosti (u Republici Srpskoj)

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2203004G
  Časopis Sineza
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 59
  Strana do 73
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/68/66

  Svijet bez nade kod Ćopića i Andrića

  Časopis Nasleđe
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Broj 39
  Strana od 227
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=223&lang=sr

  Od Alije Đerzeleza do Mustafe Madžara

  DOI 10.21618/fil1716233g
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 16
  Strana od 233
  Strana do 245

  Funkcija ponavljanja u romanu "Crveni petao leti prema nebu" Miodraga Bulazovića ili "očovječenje"

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 53-54
  Strana od 146
  Strana do 151

  Tumačenje Disove "Nirvane" u kontekstu ciklusa "Tišine"

  DOI 10.7251/PNSJK1706129G
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 6
  Strana od 129
  Strana do 141

  Funkcija rituala u djelu Miodraga Bulatovića

  DOI 10.21618/fil1613325g
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Broj 13
  Strana od 325
  Strana do 339
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/index

Radovi sa skupova

  Otkrivanje semantičkog potencijala motiva vode u nastavi književnosti posredstvom mentalnih mapa

  Naučni skup Philologia Serbica
  DOI 10.7251/PHS2303013S
  Publikacija Philologia Serbica
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Strana od 279
  Strana do 292

  KONSTITUISANJE LIČNOG SVIJETA ANDRIĆEVIH LIKOVA

  Naučni skup XIV međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija TAKO MALE STVARI: Intimno u književnosti i kulturi
  Godina 2019
  Autori Nina Govedar
  Strana od 353
  Strana do 362
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/18cwDbd5rO1SIic1fq8IFUGmnARyo18m0/view

  Mogućnosti tumačenja Andrićevih djela u egzistencijalističkom ključu

  Naučni skup Юbileйna naučna konferenciя “Paisievi četeniя 2018”
  Publikacija PLOVDIVSKI UNIVERSITET „PAISIЙ HILENDARSKI“ – BЪLGARIЯ NAUČNI TRUDOVE, TOM 56, KN. 1, SB. B, 2018 – FILOLOGIЯ
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 162
  Strana do 172
  Veb adresa https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/866/NTF_2018_56_1_B_162_172.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Naratološki pristup romanu Prokleta avlija u univerzitetskoj nastavi i mogućnosti interpretacije u srednjoškolskoj nastavi

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista
  DOI 10,18485/mks_knsjkk.2017.ch6
  Publikacija Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura, zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 91
  Strana do 105

  Naratološki pristup romanu Prokleta avlija u univerzitetskoj nastavi i mogućnosti interpretacije u srednjoškolskoj nastavi

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista
  DOI http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2018/mks_knsjkk/mks_knsjkk-2017-ch6.pdf
  Publikacija Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura, zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 91
  Strana do 105
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2018/mks_knsjkk/mks_knsjkk-2017-ch6.pdf

  Gonzo ili rađanje literature iz bunta

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  DOI 070(729.1)"1960/1970"
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rock'n'Roll
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 555
  Strana do 560

  `Lice i naličje - slika drugog u romanu "Knjiga o Milutinu" Danka Popovića

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 81
  Strana do 87

  Željeznica, književnost i film: Bohumil Hrabal "Strogo kontrolisani vozovi"

  Naučni skup Železnica, književnost i film
  Publikacija Železnica, književnost i film: zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 295
  Strana do 304

  Funkcija groteske u građenju slike rata u romanu "Krila" Stanislava Krakova

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rat i književnost
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 315
  Strana do 320

  Karnevalsko u Ćopićevom klancu priča "Glava u klancu noge na vrancu"

  Naučni skup Branko Ćopić
  Publikacija O Branku Ćopiću: zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 337
  Strana do 344

Ostali radovi

  Mogućnosti proučavanja djela Svetislava Mandića u nastavi književnosti

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-80-2
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar

  Lektira kao podsticaj za razvoj čitalačke pismenosti učenika osnovne škole

  Izdavač Pedagoški fakultet
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Strana od 80
  Strana do 95

  "Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa"

  Primjena savremenih književnoteorijskih pristupa u nastavi na primjeru djela Ive Andrića

  Izdavač Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Nina Govedar
  Strana do 284

  Misao Nikolaja Timčenka o srpskoj književnosti dvadesetog vijeka

  Izdavač Filološki fakultet, Banja Luka
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2019
  Autori Nina Govedar
  Strana od 578
  Strana do 584

  Sastavljanje mape vremena

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Strana od 405
  Strana do 407

  Od priloga do rječnika. Izdavački poduhvat decenije

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.21618/fil1715405g
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Strana od 405
  Strana do 407

  Komparatistikom će se svi baviti

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 558
  Strana do 563

  Crnjanski i njegovo djelo

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 333
  Strana do 338

  Evrointegracije i mi

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 1512-5858
  DOI 10.7251/rad1715641g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 641
  Strana do 646

  Koncert za četiri violine

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1984-5864
  DOI 10.7251/fil1511328g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 328
  Strana do 330

  Beograd-Melburn: Transkulturno

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1512320g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 320
  Strana do 323

  Razmišljena knjiga

  Izdavač Institut za književnost i umetnost
  ISSN/ISBN 0350-6428
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 327
  Strana do 329

  O svadbenim pjesmama u našoj usmenoj tradiciji

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika iknjiževnosti
  ISSN/ISBN 2303-4793
  DOI 10.7251/PNSJK0115199G
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 199
  Strana do 203

  O oblicima srpskog postmodernizma

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1409346g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 346
  Strana do 348

  Komparatistika u Srba

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1410273g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 273
  Strana do 278

  Književno-istoriografski kolaž Gorana Maksimovića

  Izdavač Art-print
  ISSN/ISBN 1986-5465
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 359
  Strana do 365

  Obala nezaborava

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2013
  Autori Nina Govedar
  Strana od 379
  Strana do 382

Knjige

  Čitanka za 2. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-655-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 105

  Radna sveska sa sadržajima srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-660-4
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić, Sanja Macura i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 87

  Čitanka za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-661-1
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić Macura i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 75

Projekti

Istraživanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod učenika u osnovnim i srednjim školama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

S obzirom na rezultate nastavne prakse u prethodnih nekoliko decenija, evidentno je opadanje nivoa pismenosti kod đaka završnih razreda osnovne i srednje škole (PISA testiranja, eksterne evaluacije, probna mala matura, testovi male mature). Hipoteza od koje polazimo je da su nastavni programi opterećeni velikom količinom sadržaja iz oblasti jezika, što učenicima otežava usvajanje praktičnih znanja u vezi sa funkcionalnom upotrebom jezika...

Broj projekta 1251617
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mijana Kuburić Macura
Projektni tim mr Danijel Dojčinović
prof. dr Slađana Cukut
doc. dr Nina Govedar
Jovana Dujaković
Sonja Lero Maksimović, ma
Jovana Matijaš
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 6810.0 BAM

Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa`

Kao novi društveni poredak, jugoslovenski socijalizam je nastajao ne samo na ruševinama kapitalističkog sistema nego i na ruševinama tradicionalne seljačke kulture. U takvim uslovima usmenopoetsko stvaranje se artikulisalo između tradicje, svakodnevnice i centra političke moći, između lokalnog i nacionalnog, urbanog i ruralnog, autorskog i anonimnog. Zapisi i prakse iz ovog vremena predstvaljaju u žanrovskom smislu raznovrsnu...

Broj projekta 1251608
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim mr Danijel Dojčinović
prof. dr Irena Medar-Tanjga
doc. dr Nina Govedar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 17.07.2024.
Vrijednost projekta 13750.0 BAM

Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića

Projekat pod naslovom „Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića“ zamišljen je kao projekat od nacionalnog značaja. U ovom projektu planirano je obuhvatno istraživanje književnog i umjetničkog rada, te zaostavštine Svetislava Mandića (1921–2003). Istraživaćemo dosad neosvijetljene stilske aspekte njegovog lirskog opusa, koji karakteriše naglašena intermedijalnost...

Broj projekta 1251603
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Šmulja
Projektni tim Nedeljka Bjelanović
Vanja Šmulja
doc. dr Andreja Marić
prof. dr Ranko Popović
doc. dr Nina Govedar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM