Navigacija
Viber

Informacija sa 3. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 3. sjednici održanoj 3.10.2017. godine razmatrao je i usvojio Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Banjoj Luci, te Pravilnik o dopuni Pravilnika o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja Uputstva o načinu realizacije projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci, usvojen je zaključak da se tekst vrati radnoj grupi zaduženoj za njegovu izradu kako bi u roku od 15 dana izvršila korekcije, u skladu sa prijedlozima iznesenim na sjednici UO.
 
Na istoj sjednici UO je dao saglasnost Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci  na Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, institutskih obilježja, zastave i pečata Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, prihvaćen je prijedlog  NNV Medicinskog fakulteta Univerziteta za izmjenu Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/18. godinu, te je isto tako data saglasnost i na Troškovnik ovog fakulteta za akademsku 2017/18. godinu.

Upravni odbor je na svojoj 3. sjednici donio i Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu.

Takođe, data je saglasnost za zaključivanje: Ugovora između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Torinu- Program Erasmus+, te Sporazuma o saradnji između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Sapienza u Rimu, Italija.

UO je donio i Odluku o davanju saglasnosti za provođenje zajedničke javne nabavke u okviru Erazmus+ projekta NatRisk - „Razvoj master programa za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana“; kao i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku pokretnog planetarijuma za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja, prihvaćena je Molba Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci za izmjenu Odluke, broj: 03/04-3.813-30/17 o naknadi za rad u Studentskom parlamentu Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6959/unibl_logo_novi.png