Navigacija
Viber

Informacija sa 41. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 41. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 25. septembra 2019. godine razmotren je i podržan Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Banjoj Luci.

Razmatran je i podržan Prijedlog Pravila studiranja na III ciklusu akademskih studija Univerziteta u Banjoj Luci.

U radu 41. sjednice jednoglasno je podržan i Prijedlog izmjene i dopune Kodeksa profesionalnem etike Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Izvještaja o radu Komiteta za etička pitanja za period od 01. juna 2018. do 05. jula 2019. godine.

Članovi Senata su podržali i liste odgovornih nastavnika i saradnika na svim ciklusima studijima u akademskoj 2019/2020. godini.

Jednoglasno su podržani su prijedlozi i donesene odluke o izmjeni nastavnih planova i programa. Tako je na prijedlog Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti donesena odluka o izmjeni nastavnog plana za studijski program prvog ciklusa studija Dramske umjetnosti. Na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta, donesena je odluka o izmjeni nastavnog plana na prvom ciklusu studija studijskog programa Ekonomija i poslovno upravljanje, a na prijedlog NNV  Medicinskog fakulteta na prvom ciklusu Zdravstvenih studija studijskog programa Fizioterapija. Na prijedlog NNV Medicinskog fakulteta donesena je i odluka o izmjeni nastavnog plana i programa za doktorske studije Biomedicinske nauke. Po prijedlogu NNV Tehnološkog fakulteta donesena je odluka da se na prvom ciklusu studija izmjene nastavni planovi i programi na studijskim programima Hemijsko inženjerstvo i tehnologije i Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije. Na prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta, odobrena je izmjena plana i programa na drugom ciklusu studijskog programa Fizika.

Podršku Senata dobile su i izmjena i dopuna Prijedloga plana upisa u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini i to na: Akademiji umjetnosti, Prirodno-matematičkom fakultetu i Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Senat donio o Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja. Donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na sljedećim organizacionim jedinicama: Akademija umjetnosti, Ekonomski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Prirodno – matematički fakultet, Rudarski fakultet, Tehnološki fakultet, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Šumarski fakultet.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanje komisije za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatu na Rudarskom fakultetu, a takođe donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije kandidatima Poljoprivrednog fakulteta i Filozofskog fakulteta.

Senat je podržao i Prijedlog Odluke Prirodno-matematičkog fakulteta o sastavu Nastavno- naučnog vijeća u akademskoj 2019/2020. godini. Takođe, najviše radno tijelo Univerziteta je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o pokazateljima sistema kvaliteta za 2017. godinu.

Puna podrška data je i a zaključivanje nekoliko sporazuma, a članovi Senata su informisani o učešću Univerziteta na 84. Međunarodnom sajmu preduzetništva i inovacija u Solunu. Senat je upoznat i sa informacijom o nedavnom učešću Univerziteta na 24. Međunarodnom sajmu knjige „Banja Luka 2019“.

Takođe, informisani su i o aktivnostima vezanim za upis Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9316/unibl_logo_novi.png