Navigacija

doc. dr Sonja Stančić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta psihologija docent 27. januar 2022.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MP22EKP Eksperimentalna kognitivna psihologija
MP22PO Psihologija odlučivanja
MPS10VPM Vizuelna pažnja, memorija i mišljenje
MPS10EKP Eksperimentalna kognitivna psihologija
MPS10ETI Emocije: teorije i istraživanja
MPS10MIP Motivacija i postignuće
Akademske studije prvog ciklusa
OP22KP2 Kognitivna psihologija 2
OPD22OPP Opšta psihologija
OPS111 Opšta psihologija 1
OPS2112 Opšta psihologija 2
PS1-BP12I Biološka psihologija
PS1-PO11O Psihologija opažanja
PS1-PPM21O Psihologija pamćenja i mišljenja
F1-07-PSI Psihologija
F1-PSI Psihologija

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DAFPSI Psihologija
13DKPSI1 Psihologija 1
13DKPSI2 Psihologija 2
13DRMPSI1 Psihologija 1
13DRMPSI2 Psihologija 2
13MPSI Psihologija
17LUP Psihologija
21MPSI Psihologija
LUP Psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Perfekcionizam i donošenje odluka u uslovima rizika

  DOI 10.7251/RAD1725119V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Branka Vojnović, Sonja Stančić i Strahinja Dimitrijević
  Volumen 25
  Strana od 121
  Strana do 142

  Brasov paradoks: odlučivanje o putanje kretanja u uslovima rizika. Godišnjak za psihologiju

  Časopis Godišnjak za psihologiju
  Godina 2017
  Autori Vesna Bosančić, Sonja Stančić i Strahinja Dimitrijević
  Volumen 14
  Broj 16
  Strana od 129
  Strana do 142
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/clanci/157.pdf

Radovi sa skupova

  Subjectve estimates of distractors while driving, frequency of their use and their relations with traffic accidents

  Naučni skup EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Publikacija XXIVIII SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY (Book of abstract)
  Godina 2022
  Autori Svetlana Borojević, Strahinja Dimitrijević i Sonja Stančić
  Strana od 51
  Strana do 52
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2022/04/KNJIGA-REZIMEA-2022_FIN-sa-isbn_bez_linija-1.pdf

  The effect of grapheme size on processing of Latin and Cyrillic words

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV Scientific Conference
  Godina 2019
  Autori Svetlana Borojević i Sonja Stančić
  Strana od 13
  Strana do 16
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK19prelim-1.pdf

  Evaluation of the Everyday Memory Questionnaire – Revised (EMQ-R)

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Empirical studies in psychology, Proceedings of the XXIV scientific conference
  Godina 2018
  Autori Sonja Stančić, Strahinja Dimitrijević i Siniša Subotić
  Strana od 9
  Strana do 11
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Evaluation of the Everyday Memory Questionnaire – Revised (EMQ-R)

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXIV scientific conference
  Godina 2018
  Autori Sonja Stančić, Strahinja Dimitrijević i Siniša Subotić
  Strana od 9
  Strana do 11
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Traumatska iskustva iz djetinjstva i socijalno poželjno odgovaranje u anonimnim elektronskim anketama

  Naučni skup 65. naučno-stručni skup - Kongres psihologa Srbije
  Publikacija Globalizacija i lokalizacija psihologije
  Godina 2017
  Autori Dalibor Miholjčić, Sonja Stančić i Siniša Subotić
  Strana od 72
  Strana do 73
  Veb adresa http://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf

  Apple cultivars at Bosnia and Hercegovina market from consumers perspective

  Naučni skup 22nd International symposium „Safe food production“
  Publikacija 22nd International symposium „Safe food production“
  Godina 2011
  Autori Miljan Cvetković, Sonja Stančić, Tatjana Jovanović-Cvetković, L. Tomić i Boris Pašalić
  Strana od 356
  Strana do 358

  Izvori stresa u savremenom radu i posljedice na radno ponašanje

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka i obrazovanje – Banjalučki novembarski susreti, 6 (II)
  Godina 2005
  Autori Desimir Pajević i Sonja Stančić
  Strana od 189
  Strana do 207

  Karakteristike preferiranog posla studenata psihologije i ekonomije

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Empirijska istraživanja u psihologiji – VII, Knjiga rezimea
  Godina 2001
  Autori Sonja Stančić

Ostali radovi

  „In-spe“ model rada sa djecom i mladima.

  Izdavač UG "Zdravo da ste"
  Godina 2016
  Autori Sonja Stančić
  Strana od 47
  Strana do 58
  Veb adresa https://zdravodaste.org/download/otvoreno-polje-razvoja-psihosocijalni-rad-sa-djecom-i-mladima/

Knjige

  Djeca i siromaštvo. Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini

  Izdavač UG "Zdravo da ste"
  ISBN 978-99976-603-4-3
  Godina 2017
  Autori Strahinja Dimitrijević i Sonja Stančić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Veb adresa https://www.zdravodaste.org/?id=83

  Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja

  Izdavač UG "Zdravo da ste"
  ISBN bez broja
  Godina 2014
  Autori Mirsada Barjamović i Sonja Stančić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 116
  Veb adresa https://zdravodaste.org/download/zastita-djece-od-seksualnog-nasilja-i-iskoristavanja/

  Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u Republici Srpskoj

  Izdavač Art print
  ISBN nema broja
  Godina 2005
  Autori Sonja Stančić i Strahinja Dimitrijević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 89
  Veb adresa https://zdravodaste.org/download/mladi-o-siromastvu-i-nacinima-za-njegovo-prevazilazenje-u-rs/

  Djeca o sebi – Istraživanje o položaju djece u porodici, školi i okruženju.

  Izdavač Art print
  ISBN hh-hh
  Godina 2005
  Autori Jovan Savić, Strahinja Dimitrijević, Sonja Stančić, Nada Uletilović i Aleksandra Štrbac
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 135
  Veb adresa https://zdravodaste.org/download/djeca-o-sebi/#