Navigacija

SR20-26 - Uvod u savjetovanje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Uvod u savjetovanje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SR20-26 izborni 4 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema uslovljenosti nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je usvajanje znanja o savjetovanju, o vrstama savjetovanja, osnovnim elementima procesa savjetovanja, vještinama provođenja savjetovališnog intervjua u okviru teorijske i praktične osnove profesije socijalnog rada. Sadržaj predmeta će studentima omogućiti i prepoznavanje ličnih potencijala, vještina i kompetencija za savjetodavni rad sa korisnicima, kao i podsticanje ličnog rasta i razvoja studenata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti aktivni u učenju, uključeni u praktične aktivnosti i na osnovu usvojenih znanja i vještina biće osposobljeni da primijene znanja, vještine i tehnike vođenja intervjua i procesa savjetovanja. Primjenom iskustvenog učenja u malim grupama studenti će razvijati osnove za specifične kompetencije potrebne za vođenje savjetodavnog intervjua i procesa savjetovanja.
Sadržaj predmeta
1. Savjetovanje, savjetovatelj, etika u savjetovanju; 2. Potreba za pružanjem stručne pomoći, motivavacija u savjetovanju; 3. Izbor pristupa u psihosocijalnom radu; 4. Tipovi savjetovanja, Rodžersov pristup; 5. Elementi uspješne komunikacije - empatija, aktivno slušanje, reflektovanje i parafraziranje u savjetovanju; inicijalni savjetovališni intervju; 6. Poštovanje, tolerancija, autentičnost, zainteresovanost i jasnoća u procesu savjetovanja; 7. Organizacione pretpostavke vođenja savjetovališnog intervjua; trijaža; 8. Odbrambeni mehanizmi u savjetovanju; transfer, kontratransfer u savjetovanju; sažimanje i usmjeravanje u savjetovanju; 9. Otpori u savjetovanju; konfrontacija, interpretacija i klarifikacija; 10.Faze savjetovališnog procesa; Faza odlučivanja; 11.Inicijalna faza; 12.Faza uvida; 13.Faza odluke i promjena; 14.Završna faza-faza realizacije ciljeva, evaluacija savjetovanja i profesionalo usavršavanje savjetovatelja; 15.Pružanje stručne pomoći u tugovanju.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe, interaktivna nastava, rad u malim grupama.
Literatura
  1. Janković, J. (2004). Savjetovanje u psihosocijalnom radu. Zagreb: Etcetera. Str: 7-44; 97-157.
  2. Srna, J. (2012). Psihoterapija i savjetovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Str: 62–69.
  3. Nelson-Jones, P. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Jastebarsko: Naklada Slap Str: 104-126; 135-156; 171-183; 191-196;263-273; 338-343;521-529; 535- 545.
  4. Janković, J. (2004). Savjetovanje - psihodinamski pristup. Zagreb: Etcetera.Str: 37-57.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, završnim ispitom u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz dva (2) kolokvijuma (po 20 bodova) i redovnog i aktivnog pohađanja predmeta (10 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit se obavlja u pravilu usmeno. Na završnom ispitu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 5o bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).