Navigacija

prof. dr Dragana Šćepović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 402
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Područja socijalnog rada redovni profesor 4. jul 2024.
Područja socijalnog rada vanredni profesor 27. septembar 2018.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSR-3 Djeca i porodični odnosi
MSRM-7 Stres, trauma i kriza
MSC-6 Teorija stresa, traume i krize
Akademske studije prvog ciklusa
SR1-30 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SR1-34 Uvod u savjetovanje
SR1-51 Mentalno zdravlje i socijalni rad
SR1-55 Kreativne tehnike u socijalnom radu
SR1-58 Socijalni rad u zdravstvenom sistemu
SR-19 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SR20-13 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SR20-26 Uvod u savjetovanje
SR20-39 Mentalno zdravlje i socijalni rad
SR20-50 Kreativne tehnike u socijalnom radu
SR-28 Mentalno zdravlje
SR-52 Kreativne tehnike u socijalnom radu
SR-57 Uvod u savjetovanje
SRD-21 Kreativne tehnike u socijalnom radu
SRS-19 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SRS-49 Mentalno zdravlje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Globalni ciljevi održivog razvoja i socijalni rad u vrijeme pandemije

  DOI 10.58527/2303-4033.2023.12.1-2.41
  Časopis Sarajevski žurnal za društvena pitanja
  Godina 2023
  Autori Ljubo Lepir, Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Volumen 12
  Broj 2-2
  Strana od 41
  Strana do 56
  Veb adresa https://ejournals.fpn.unsa.ba/index.php/sssr/article/view/33

  Vrijednosti u socijalnom radu i profesionalni odnos prema korisnicima

  DOI 10.51558/2490-3647.2023.8.2.791
  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir i V Šućur - Janjetović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 791
  Strana do 809
  Veb adresa http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home

  Global Sustainable Development Goals through the lenses of Social Work Students in Australia and Bosnia and Herzegovina – Comparative Research

  Časopis European Journal of Social Science Education an Research
  Godina 2023
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 34
  Strana do 53
  Veb adresa https://revistia.com/index.php/ejser/article/view/6973

  Kreativne tehnike u socijalnom radu - refleksija studenata na nastavni predmet

  DOI 10.5937/politeia0-37489
  Časopis POLITEIA
  Godina 2022
  Autori Dragana Šćepović
  Volumen 12
  Broj 23
  Strana od 63
  Strana do 74
  Veb adresa www.politeia.fpn.unibl.org

  Mentorska podrška – inovativni vid podrške profesionalcima koji rade na slučajevima nasilja u porodici

  Profesionalne kompetencije zaposlenih u subjektima zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici

  DOI 10.5937/politeia0-28425
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 20
  Strana od 121
  Strana do 138
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2020/2232-96412020121L.pdf

  Social Work and Social Protection in Crisis Circumstances – Organisation and Activities of Centre for Social Work Banja Luka During The Floods in 2014.

  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
  Godina 2020
  Autori Dragana Šćepović, Andrea Rakanović Radonjić i Ljubo Lepir
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 70
  Strana do 81
  Veb adresa https://revistia.org/index.php/ejss/article/view/5251

  Samoprocjena zadovoljavanja potreba djece izložene roditeljskom zanemarivanju i zloupotrebi

  DOI doi:10.5937/Politeiao-16844.
  Časopis POLITEIA
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 15(8)
  Strana od 9
  Strana do 31

  Mobilni tim - Model zaštite žrtava akutnog nasilja

  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović i Andrea rakanović Radonjić
  Broj 3
  Strana od 379
  Strana do 398
  Veb adresa http://www.untz.ba/index.php?page=casopis-dhs

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non-Gevernmental Network of Support for Children with Disabilities

  DOI http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 116
  Strana do 124
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_17_nr_1/Ljubo.pdf

  Functionality of Family and Children in Relation to Gender, Age and Emotional Abilities of Children and Family Structure

  DOI ISSN -2312-8429
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 114
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_august_17_nr_2/Dragana.pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Study

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i LJubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_jan_apr_17_nr_1/Andrea.pdf

  Međunarodna zaštita socijalnih prava

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2013
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 79
  Strana od 51
  Strana do 64
  Veb adresa www.socijalnamisao.rs

  Zaštita prava djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima-uloga centra za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2013
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 77
  Strana od 75
  Strana do 92
  Veb adresa www.socijalnamisao.rs

  Emocionalna inteligencija menadžera u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 63
  Strana od 101
  Strana do 122

  Priprema roditelja za viđanje djece nakon razvoda braka

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 63
  Strana od 67
  Strana do 84
  Veb adresa www.socijalna-misao.co.rs

Radovi sa skupova

  Razvod braka i zaštita djece kroz prizmu porodične zaštite

  Naučni skup "Ljudi govore" - Dinamika savremenih porodica
  Publikacija Dinamika savremenih porodica, Zbornik radova sa Konferencije
  Godina 2024
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 289
  Strana do 296

  Protection of children without parental care in the Republic of Srpska

  Naučni skup INTERNACIONAL CONFERENCE "SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY IN TIME OF GLOBAL CRISES"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 34
  Veb adresa http://65swsp.fzf.ukim.edu.mk/

  Usvojenje kroz prizmu stručnih radnika organa starateljstva

  Naučni skup VIII MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA DRUŠTVENE DEVIJACIJE - PRAVO NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE UNIVERZALNA LJUDSKA PRAVA
  DOI 10.7251/ZCMZ0123245S
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Pravo na zdravlje i obrazovanje - Univerzalna ljudska prava"
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 245
  Strana do 254
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici

  Social Work and Global Sustainable Development Goals through the lenses of Social Work Students in Australia and Bosnia and Herzegovina – Comparative Research Project

  Naučni skup ECSWR 12th European Conference for Social Work Research: Social work research through and towards human relationships
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 259
  Veb adresa https://convegni.unicatt.it/ecswr2023

  Samoprocjena sposobnosti empatije profesionalaca koji rade na slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj

  Naučni skup "Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu . ALOPS21"
  DOI 364-78(497.6)
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije - Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu - ALOPS21 Nova realnost - kontinuitet i promene
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 133
  Strana do 149
  Veb adresa https://asp.edu.rs/

  Samoprocjena sposobnosti empatije profesionalaca koji rade na slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj.

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu - ALOPS21 Nova realnost - kontinuitet i promene“,
  Publikacija Knjiga apstrakata: Međunarodna naučna konferencija „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu - ALOPS21 Nova realnost - kontinuitet i promene“,
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 159
  Veb adresa https://asp.edu.rs/

  Prevencija kao faktor unapređenja kvaliteta života zanemarene i zlostavljane djece u porodici

  Naučni skup VI MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA "DRUŠTVENE DEVIJACIJE" Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  DOI 107251/ZCMZ0121011S:
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Unapređenje kvaliteta života djece i mladih"
  Godina 2021
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 11
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici

  Social Work and Social Protection in Crisis Circumstances – Organisation and Activities of Center for Social Work Banja Luka

  Naučni skup International Congress on Social Sciences was coordinated at Amsterdam Science Park on 30-31. October 2020
  DOI 10.26417/977ros86n
  Godina 2020
  Autori Dragana Šćepović, Andrea Rakanović Radonjić i Ljubo Lepir
  Veb adresa https://journals.euser.org/files/articles/ejss_v3_i3_20/Scepovic.pdf

  Opinions, values and competences of service providers in direct support and protection of victims of family violence - experiences of Republic of Srpska“

  Naučni skup Social Work, Education and Social Development - SWSD 2018
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2018
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1173
  Veb adresa https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/06/SWSD2018-Abstract-Book.pdf

  Nasilje nad djecom u porodici - iskustva centara za socijalni rad iz Republike Srpske

  Naučni skup Druga međunarodna naučna konferencija "Društvene i humanističke nauke na raskršću"
  Publikacija Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 162
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/Fakultet_general/aktuelno/Konferencija%20Dru%C5%A1tvene%20i%20humanisti%C4%8Dke%20nauke%20na%20raskr%C5%A1%C4%87u/Knjiga%20sazetaka%202018.pdf

  Nasilje u porodici kroz prizmu socijalnog rada

  Naučni skup Re(konstrukcija) društvene stvarnosti
  Publikacija Rekonstrukcija društvene stvarnosti, Zbornik radova izloženih na naučnoj konferenciji
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 203
  Strana do 227
  Veb adresa www.konferencija.fpn.unibl.org

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non – Governmental Network of Support for Children with Disabilities.

  Naučni skup ICSS XII International Conference on Social Sciences
  Publikacija Proceedings_Book_Vol 3
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 784
  Strana do 792
  Veb adresa http://icss.euser.org/prcd/13th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol3_ISBN_9788890916137.pdf

  Functionality of Family and Children in Relation to Gender, Age and Emotional Abilities of Children and Family Structure.

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija „ICSS XIII International Conference of Social Sciences“,
  DOI ISBN 9788890916144
  Publikacija Proceedings Book, Vol II
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 18
  Strana do 32

  Mobilni tim-Model zaštite žrtava akutnog nasilja

  Naučni skup Naučna konferencija-Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija
  Publikacija Knjiga sažetaka - Prva naučna konferencija: Savremeni izazovi i perspektive društvenh i humanističkih studija
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 102
  Strana do 103
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/index.php?page=knjiga-sazetaka-nk-sip-dhs

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Naučni skup International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings, Volume 2.
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 296
  Strana do 304
  Veb adresa http://icss11.euser.org/ila/11th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol_2.pdf

  Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people

  Naučni skup INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE IIS2016,
  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012030
  Publikacija Proceedings of IIS2016 n IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 200, pp. 1-7, May, 2017.
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012030/pdf

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom ometene u razvoju i njihovim roditeljima

  Naučni skup Internatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention, Subotica, Srbija
  DOI ISSN 0354-8759
  Publikacija Beogradska defektološka škola, br.2/16,Vol 22. - Knjiga sažetaka sa konferencije
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Izazovi socijalnog rada u hraniteljstvu za odrasla lica sa poteškoćama u razvoju

  Naučni skup Internatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention
  Publikacija Knjiga sažetaka: Beogradska defektološka škola, Vol.22, No. 2 (Suppl.1), 2016
  Godina 2016
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Strana od 190
  Strana do 191

  Menadžment socijalne zaštite starih

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu - problemi i perspektive
  DOI 364.4(497.11)(082)
  Publikacija Socijalni rad - izazovi i dileme, Zbornik radova sa konferencije
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 303
  Strana do 319

  Menažment socijalne zaštite starih

  Naučni skup "Savremeni izazovi u socijalnom radu - problemi i perspektive"
  Publikacija Savremeni izazovi u socijalnom radu - knjiga sažetaka
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 33

  Poremećeni porodični odnosi i psihosocijalno funkcionisanje djece

  Naučni skup VI Međunarodno naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  DOI ISSN 1986-9886.
  Publikacija Zbornik radova- Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2015
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 110
  Strana do 123

  Uloga socijalnog rada u školi u unapređenju kvaliteta života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Zbornik radova Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Emocionalna inteligencija kao faktor uspješnosti menadžera u socijalnom radu

  Naučni skup Naučna konferencija - Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini - uloga i značaj supervizije i menadžmenta
  Publikacija Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hergegovini
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 36
  Strana do 37

Ostali radovi

  Vođenje slučaja u radu sa djetetom i porodicom

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović, Andrea Rakanović Radonjić, Sanda Topic-Buzuaui i Milijana Jaćimović
  Strana od 1
  Strana do 76
  Veb adresa https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Pages/default.aspx

  Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u pordici (ur)

  Izdavač Gender Centar Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-82-28-9
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović
  Strana od 1
  Strana do 146
  Veb adresa https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/ gendercentarrs/Pages/default.aspx

  Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja sa planom akcije za period 2015-2020.

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, UNICEF
  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Anka Šeranić i dr.
  Strana od 1
  Strana do 45
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/

  Uticaj poremećenih porodičnih odnosa na psihosocijalni razvoj i ponašanje djece

  Izdavač Fakultet političkih nauka Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Dragana Šćepović

  Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period 2011-2016. godine

  Izdavač UNICEF, Vlada RS
  Godina 2011
  Autori Amela Lolić, Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/

  Rano otkrivanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju - minimalni standardi u dječijoj zaštiti

  Izdavač Save the Children, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Rs, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
  Godina 2010
  Autori Dragana Šćepović i Anka Šeranić i dr.
  Strana od 1
  Strana do 77

  Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Draško Gajić
  Strana od 1
  Strana do 129
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/

Knjige

  Djeca bez roditeljskog staranja

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN ISBN 978-99976-195-6-3
  Godina 2024
  Autori Dragana Šćepović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 235

  Nasilje u porodici

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-195-0-1
  Godina 2023
  Autori Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 295

  Dijete, porodični odnosi i socijalni rad

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-720-3-2
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 264