Navigation

SR20-26 - Uvod u savjetovanje (SR20-26)

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Uvod u savjetovanje (SR20-26)
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
SR20-26 elective 4 2L + 2E 4.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
nema uslovljenosti nema uslovljenosti
Learning objectives
Cilj predmeta je usvajanje znanja o savjetovanju, o vrstama savjetovanja, osnovnim elementima procesa savjetovanja, vještinama provođenja savjetovališnog intervjua u okviru teorijske i praktične osnove profesije socijalnog rada. Sadržaj predmeta će studentima omogućiti i prepoznavanje ličnih potencijala, vještina i kompetencija za savjetodavni rad sa korisnicima, kao i podsticanje ličnog rasta i razvoja studenata.
Learning outcomes
Studenti će biti aktivni u učenju, uključeni u praktične aktivnosti i na osnovu usvojenih znanja i vještina biće osposobljeni da primijene znanja, vještine i tehnike vođenja intervjua i procesa savjetovanja. Primjenom iskustvenog učenja u malim grupama studenti će razvijati osnove za specifične kompetencije potrebne za vođenje savjetodavnog intervjua i procesa savjetovanja.
Content
Savjetovanje, savjetovatelj, etika u savjetovanju; 2. Potreba za pružanjem stručne pomoći, motivavacija u savjetovanju; 3. Izbor pristupa u psihosocijalnom radu; 4. Tipovi savjetovanja, Rodžersov pristup; 5. Elementi uspješne komunikacije - empatija, aktivno slušanje, reflektovanje i parafraziranje u savjetovanju; inicijalni savjetovališni intervju; 6. Poštovanje, tolerancija, autentičnost, zainteresovanost i jasnoća u procesu savjetovanja; 7. Organizacione pretpostavke vođenja savjetovališnog intervjua; trijaža; 8. Odbrambeni mehanizmi u savjetovanju; transfer, kontratransfer u savjetovanju; sažimanje i usmjeravanje u savjetovanju; 9. Otpori u savjetovanju; konfrontacija, interpretacija i klarifikacija; 10.Faze savjetovališnog procesa; Faza odlučivanja; 11.Inicijalna faza 12.Faza uvida 13.Faza odluke i promjena 14.Završna faza-faza realizacije ciljeva, evaluacija savjetovanja i profesionalo usavršavanje savjetovatelja; 15.Pružanje stručne pomoći u tugovanju.
Teaching Methods
Predavanja i vježbe, interaktivna nastava, rad u malim grupama.
Literature
  1. Janković, J. (2004). Savjetovanje u psihosocijalnom radu. Zagreb: Etcetera. Str: 7-44; 97-157. (Original title)
  2. Srna, J. (2012). Psihoterapija i savjetovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Str: 62–69. (Original title)
  3. Nelson-Jones, P. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Jastebarsko: Naklada Slap Str: 104-126; 135-156; 171-183; 191-196;263-273; 338-343;521-529; 535- 545. (Original title)
  4. Janković, J. (2004). Savjetovanje - psihodinamski pristup. Zagreb: Etcetera.Str: 37-57. (Original title)
Evaluation and grading
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, završnim ispitom u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz dva (2) kolokvijuma (po 20 bodova) i redovnog i aktivnog pohađanja predmeta (10 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit se obavlja u pravilu usmeno. Na završnom ispitu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 5o bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).