Navigacija

Arhiva novosti

Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 01. decembra 2008. godine („Službeni glasnik BiH", - Međunarodni ugovori; broj 6/09) Ministarstvo civilnih poslova, objavljuje...

Broj: 01-3.623/13Datum: 18.02.2013. godine. Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluk...