Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Motori i motorna vozila

Izbori u zvanjaMašinski fakultet

Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast: Motori i motorna vozila:
1. Prof. dr Zdravko Milovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Termotehnički sistemi, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci;
2. Prof. dr Ivan Filipović, redovni profesor, uža naučna oblast: Motori i motorna vozila, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
3. Prof. dr Miroljub Tomić, redovni profesor, uža naučna oblast: Motori SUS, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu


SENATU UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI I NASTAVNO - NAUČNOM VIJEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA

Predmet: Izvještaj Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje  izvještaja za izbor u akademsko zvanje

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća, Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci broj 16/3.749/12 od 15.06.2012. godine, imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, po raspisanom Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 11.04.2012. godine za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Motori i motorna vozila.  Na raspisani konkurs Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Motori i motorna vozila, objavljenom u dnevnom listu Glas srpske od 11.04.2012. godine, prijavio se jedan kandidat i to dr Aleksandar Milašinović, docent Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci na užoj naučnoj oblasti: Motori i motorna vozila.

Na osnovu razmatranja konkursnog materijala, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, podnosimo Nastavno-naučnom vijeću Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci, radi daljeg postupka, sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Motori i motorna vozila Aleksandar Milašinović