Navigacija

BKIO - Betonske konstrukcije inženjerskih objekata

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
BKIO izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za rad na projektovanju, izvođenju i održavanju betonskih konstrukcija inženjerskih objekata različite namjene.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Poznavanje sistema konstrukcija i njihovih svojstava u cilju optimalne primjene pri projektovanju betonskih konstrukcija različitih inženjerskih objekata.
Sadržaj predmeta
Specifičnosti projektovanja i konstruisanja inženjerskih objekata. Klasifikacije inženjerskih objekata. Pravougaoni i kružni rezervoari i vodotornjevi (namena, klasifikacija, tehnološki aspekti, fundiranje, proračun, konstruisanje i oblikovanje detalja, izvođenje). Cevi (namjena, klasifikacija, zahtjevi funkcionalnosti i trajnosti, primjena kod regionalnih vodovoda i kanalizacionih kolektora, proračun, detalji i izvođenje). Silosi i bunkeri (namjena, tehnološki aspekti, opterećenja od uskladištenog materijala, fundiranje, proračun, konstruisanje i oblikovanje detalja i izvođenje). Rashladni tornjevi (namjena, tehnološki aspekti, proračun, konstruisanje i oblikovanje detalja, fundiranje i izvođenje). Stubovi dalekovoda (klasifikacija, analiza, konstruisanje i specifičnosti fundiranja). Dimnjaci (namjena, tipovi, analiza za dejstvo vetra i seizmičke sile, oblikovanje detalja, fundiranje i izvođenje). Antenski i TV tornjevi (namjena, funkcionalni zahtjevi, dejstva i uticaji deformacije konstrukcije, proračun, detalji, fundiranje i izvođenje). Skloništa (namjena, funkcionalni zahtevi, opterećenja i dejstva, proračun, detalji i izvođenje). Potporni zidovi i dijafragme (namjena, tipovi, opterećenja i dejstva, proračun, detalji i izvođenje).
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja, praktične vježbe, drugi oblici nastave i konsultacije. Izrada semestralnih i praktičnih zadataka iz predmetne oblasti uz konsultacije sa saradnikom ili saradnicima na času. Samostalni rad studenta, uz povremene konsultacije sa nastavnikom ili saradnikom, koje nisu u terminu vježbanja.
Literatura
  1. 1. Radosavljević, Ž., Bajić, D., Armirani beton 3, Građevinska knjiga, Beograd, 1988
  2. 2. Tomičić, I., Betonske konstrukcije, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  3. 3. Priručnik za primenu PBAB87, Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija, Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Beograd, 1989
  4. 4. J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Priručnik, Andris 2006
  5. 5. J.Radić i suradnici, Betonske konstrukcije- Primjeri, Andris 2006.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uslov za dobijanje potpisa je izrađen semestralni zadatak. Provjere znanja se vrše u pismenom i usmenom obliku. Pismene provjere se vrše preko 2 kolokvijuma koja se održavaju u toku semestra (sredinom i na kraju), a usmena provjera znanja se obavlja nakon uspješnog polaganja prethodno navedenih programom predviđenih obaveza.Ukoliko student ne položi jedan od kolokvijuma tokom semestra mora da polaže integralno oba kolokvijuma u terminima redovnih ispitnih rokova. Sve provjere znanja se smatraju položenim ukoliko kandidat zasluži 51% ili više od programom predviđenih bodova za pojedinu provjeru znanja.
Posebna naznaka
Predmet je izborni i predaje se samo na Konstruktivnom usmjerenju. Nastavne jedinice koje student sluša i polaže se formiraju u skladu sa potrebnim kompetencijama upisanog usmjerenja