Navigacija

IMS-HU - Inženjerska mehanika stijena

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Inženjerska mehanika stijena
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
IMS-HU obavezan 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Uvođenje principa mehanike stijena u inženjersku praksu. Razumijevanje svojstava stijena i stijenskih masa i postojećih graničnih uslova. Izbor odgovarajućih laboratorijskih i terenskih ispitivanja radi dobijanja potrebnih parametara.Primjena metoda i analiza kod projektovanja građevina u stijenskim masama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je sposoban da opiše stijensku masu,da odabere i sprovede terenska i laboratorijska ispitivanja u cilju utvrđivanja potrebnih parametara.Sposoban je da definiše nosivost i deformabilost stijenske mase. Student je spreman da analizira stabilnost stijenskih kosina i da dimenzioniše potrebne mjere stabilizacije.
Sadržaj predmeta
Uvod. Opis i klasifikacija stijenske mase. Tektonske deformacije i trošenj estijena. Indeksna i fizička svojstva stijena. Mehanička svojstva stijena i stijenskih masa. Analize i projektovanje u mehanici stijena. Iskopi u stijenskim masama. Mehanizmi nestabilnosti pri površinskim i podzemnim iskopima u stijenskim masama. Tehnike stabilizovanja stijenskih masa. Metode ispitivanja stijenskih masa u laboratoriji i na terenu. Naprezanja i metode njihovog mjerenja. Stabilnost kosina u stijeni. Primjena mehanike stijena na probleme temeljenja i tunelogradnje
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu
Literatura
  1. 1. Vrkljan, I., Inženjerska mehanika stijena, Građevinski fakultet u Rijeci, 2001.
  2. 2. Popović, B., Tuneli, Građevinska knjiga, Beograd, 1987. god.,
  3. 3. „Hoek, E.,:Rock Engineering, A Course Notes, http:/www.rocscience.com“
  4. 4. „Hudson, J.A. and Harrison J.P.,Engineering Rock Mechanics, An introduction to the rincples, Pergamon, 444 p“, 2000
  5. 1. „Hudson, J.A. and Harrison J.P.,Engineering Rock Mechanics,Illustrative Worked Exsamples, Pergamon,506 p“,2000
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.