Navigacija

OG07FUND - Fundiranje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Fundiranje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07FUND obavezan 6 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Mehanika tla Pložen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje neophodnih znanja iz oblasti temeljenja različitih vrsta građevinskih konstrukcija
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon odslušanog predmeta student je sposoban dimenzionisati temelje(plitke,duboke) i potporne konstrukcije. Takođe je sposoban proračunati osiguranje temeljne jame.
Sadržaj predmeta
Temelji samci.Temelji sistema trake.Grede na elastičnoj podlozi. Temenji sistema roštilja. Zajednički temelj za više stubova-kontra grede.Temenji montažnih(betonskih,čeličnih)stubova.Poboljšavanje mehaničkih svjstava tla"in situ". Geosintetički materijali(podjela,način korištenja). Osiguranje temeljne jame pribojima i zagatima. Fundiranje pod zaštitom zagata. Duboki temelji. Različiti tipovi dubokog temeljenja(šipovi,bunari,kesoni,dijafragme). Principi proračuna dubokih temelja. Proračun i dimenzionisanje šipova. Proračun stabilnosti zaštitnih zidova. Dinamički opterećeni temelji. Temeljenje u seizmički aktivnim područjima.
Metode izvođenja nastave
Predavanja,vježbe,konsultacije
Literatura
  1. 1. Stevanović, S., Fundiranje građevinskih objekata, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,1999.
  2. 2. Nonveiller, E., Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb,1990.
  3. 3. Roje Bonacci,T., Miščević,P., Temeljenje , Građevinski fakultet Split,1997.
  4. 4. Vujačić, Č., Fundiranje, Naučna knjiga, Beograd,1991.
  5. 5. EUROCODE 7
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijum 1, kolokvijum 2, elaborati, završni ispit
Posebna naznaka
Student je obavezan da pohađa nastavu i uradi i odbrani seminarski rad. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Za studenta koji nije prisustvovao provjerama znanja tokom semestra ili nije ostvario prolazan rezultat (najmanje 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja) će biti organizovan pismeni ispit