Navigacija

mr Darko Vujasinović
nastavnik stranog jezika i vještina

Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
engleski jezik nastavnik stranog jezika i vještina 3. septembar 2018.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2ENGST Engleski jezik, stručna terminologija
Akademske studije prvog ciklusa
G1ENG Engleski jezik
R1ENG Engleski jezik
R1ENG14 Engleski jezik