Navigacija

prof. dr Jelena Poljašević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-041
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija vanredni profesor 7. septembar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14IFRC Finansijsko izvještavanje i kontrola
2I14JKIS Konsolidovani i specijalni bilansi
2KiSB Konsolidovani i specijalni bilansi
2O14JTPN Trezorsko poslovanje i napredno finansijsko izvještavanje
2O14JFJS Finansiranje javnog sektora
2O14RKSB Konsolidovani i specijalni bilansi
Akademske studije prvog ciklusa
1TPB Teorija i politika bilansa
I17RFRA Forenzičko računovodstvo
I17FFRA Forenzičko računovodstvo
O14FRA Finansijsko računovodstvo
O14FTPB Teorija i politika bilansa
O17RTPB Teorija i politika bilansa
O2018IFRA Finansijsko računovodstvo
Akademske studije trećeg ciklusa
3O14FPDO Politika dobiti preduzeća
3O14FPFI Politike finansijskog izvještavanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vođenje poreskih i poslovnih knjiga kod preduzetniika i pravnih lica

  Časopis Finrar
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 3/17
  Strana od 38
  Strana do 44

  Nepravilnosti u prezentovanju izvršenja budžeta i budžetskog rezultata u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/FIN1701017P
  Časopis FINANCING
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 1/VIII
  Strana od 17
  Strana do 28

  Izvještaj nezavisnog revizora u skaldu sa novim i revidiranim standardima revizije

  Časopis Finrar
  Godina 2017
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/17
  Strana od 6
  Strana do 12

  Godišnji izvještaj o poslovanju

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 5/16
  Strana od 24
  Strana do 32

  Definisanje povezanih lica premaporeskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/16
  Strana od 4
  Strana do 10

  Specifičnosti u priznavanju infrastrukturne imovine u javnom sektoru

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 449
  Strana do 470
  Veb adresa www.ef.sve-mo.ba/ybornik.htm

  The Impact of a Going-Concern Audit Opinion on Board of Directors

  Časopis European Journal of Economics and Management
  Godina 2016
  Autori Igor Todorović i Jelena Poljašević
  Volumen 3
  Broj 1 -Special Issue
  Strana od 94
  Strana do 103
  Veb adresa www.ejemjournal.com

  Comparative profitability analysis of milk production companies to milk processing companies in Serbia

  Časopis CUSTOS E AGRONEGOCIO
  Godina 2015
  Autori Dejan Jakšić, Mijić Kristina, Stanislav Zekić i Jelena Poljašević
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 206
  Strana do 226
  Veb adresa www.custosaegronegocioonline.com.br

  Amandmani na međunarodni standard finansijskog izvještavanja zamale i srednje entitete

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 10/15
  Strana od 11
  Strana do 15

  Naknadno vrednovanje i reklasifikacija investicionih nekretnina

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 7/15
  Strana od 38
  Strana do 45

  Čuvanje i arhiviranje poslovne dokumentacije

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 4/15
  Strana od 25
  Strana do 30

  Revizorsko mišljenje o finansijskim izvještjima

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 2/15
  Strana od 5
  Strana do 11

  Uticaj strukture imovine na strukturu kapitala

  DOI 10.7251/ACE1522247P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Volumen XIII
  Broj 22
  Strana od 247
  Strana do 263
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj22.pdf

  Adekvatnost pitanja koja dovode do skretanja pažnje u revizorskom mišljenju u Republici Srpskoj

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 174
  Strana do 188
  Veb adresa www.ef.sve-mo.ba/zbornik.htm

  Novi i zimjenjeni MRS/MSFI u 2014. godini

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 11/14
  Strana od 1
  Strana do 8

  Novi standard zapriznavanje prihoda

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 8/14
  Strana od 4
  Strana do 9

  Ostala primanja radnika u skaldu sa opštim i granskimkolektivnim ugovorima

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 7/14
  Strana od 22
  Strana do 30

  Komparativna analiza poreskog tretmana poslovnihjedinica u drugom entitetu

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 5/14
  Strana od 21
  Strana do 28

  Računovodstveni i poreski tretman kala,kvara, rastura i loma

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 3/14
  Strana od 22
  Strana do 28

  Finansijsko izvještaanje i revizija entiteta u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima

  Časopis Journal of economy and business
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 123
  Strana do 149
  Veb adresa www.ef,sve-mo.ba/ybornik.htm

  Nova očekivanje od revizije

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Novak Kondić i Jelena Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 7

  Značajnost dobitaka i gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu u analizi bilansa preduzeća

  Časopis FINANCING
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević i Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 19
  Strana do 29

  Finansijska podrška vlade javnim i drugim preduzećima

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 8/13
  Strana od 4
  Strana do 11

  MSFI 11 - Zajednički aranžmani

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 6/13
  Strana od 73
  Strana do 83

  Manipulacje bilansomtokova gotovine

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 4/14
  Strana od 4
  Strana do 10

  IZVJEŠTAVANJE O DUGOROČNOJ FISKALNOJ ODRŽIVOSTI I FINANSIJSKOJ STABILNOSTI ENTITETA JAVNOG SEKTORA

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 16
  Strana od 127
  Strana do 155

  Mjerenje vlasinog deficita u skladu sa statistikom vladinih finansija (GFS 2001)

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 1/12
  Strana od 13
  Strana do 20

  Utvrđivanje i održavanje profitabilnost nivoa neto obrtnih sredstava

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Jelena Poljašević
  Broj 14/IX
  Strana od 233
  Strana do 263

Radovi sa skupova

  Prediktivna vrijednost finansijskih pokazatelja u procjeni likvidnsoti preduzeća

  Naučni skup XX Kongres računovdostvene i revizorske profesije u Republici Srpskoj - Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 291
  Strana do 317

  Kontrola kvaliteta računovdostvene i revizorske profesije - perspektiva unapređenja i povjerenja u profesiju

  Naučni skup 19. Međunarodni simpozij - Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 193
  Strana do 213

  Javni i privatni dug – teret ili neminovnost

  Naučni skup Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  Publikacija Zbornik radova sa 11. međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju, Finrar d.o.o.
  Godina 2016
  Autori Jelena Poljašević i Jelena Trivić
  Strana od 137
  Strana do 159

  THE IMPACT OF MUNICIPALITY BONDS ON THE FINANCIAL CONDITION AND STABILITY OF MUNICIPALITIES

  Naučni skup REDETE
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 905
  Strana do 923
  Veb adresa http://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf

  Skretanje pažnje u revizorskim izvjetšajima kao osnova za donošenje adekvatnih odluka

  Naučni skup XIX Kongres računovodstvene i revizorske profesije - Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnog poslovanja
  Godina 2015
  Autori Novak Kondić i Jelena Poljašević

  Improving government financial reporting in order to increase the transparency and efficiency of public service delivery

  Naučni skup Economy & Business
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević i Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 611
  Strana do 626

  The influence of different normative reporting basics on the quality of the financial statements of micro, small and medium entities

  Naučni skup SME-s development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević i Dražena Vujičić-Radisavljević

  Analysis of yield position of public companies in the Republic of Srpska

  Naučni skup Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment Barries and Challenges for Economic and Business Development
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević i Dražena Vujičić-Radisavljević
  Strana od 121
  Strana do 134

  Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja javnih preduzeća u Republici Srpskoj

  Naučni skup XVII Kongres računovostvo, revizija i poslovne finansije u uslovima odgovornijeg ponašanja uečsnika na tržištu
  Godina 2013
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 393
  Strana do 421

  Približavanje MSFI i US GAAP kroz novi model priznavanja prihoda

  Naučni skup Sedmi međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2012
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 321
  Strana do 335

  Uticaj MSFI na MSE na finansijske performanse ovih entiteta

  Naučni skup 15. Kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 101
  Strana do 126

  Finansijsko izvještavanje privrednih društava povezanih putem kapitala

  Naučni skup Četvrti simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2009
  Autori Jelena Poljašević
  Strana od 263
  Strana do 283

Ostali radovi

  Public and private debt: recent developments in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Springer
  ISSN/ISBN 2511-2201
  Godina 2018
  Autori Jelena Poljašević i Jelena Trivić
  Strana od 89
  Strana do 99

Knjige

  Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe

  Izdavač Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG
  ISBN 978-3-030-03352-1
  Godina 2019
  Autori Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Magdalena Kowalczyk, Adriana Tiron-Tudor, Biljana Josipović, Rodić, Tatjana Jovanović, Jelena Jurić, Maja Letica, Atanasko Atanasovski, Zoran Minovski, Bobana Čegar i Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249
  Veb adresa https://www.palgrave.com/gp/book/9783030033521

  Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama jugoistočne evrope

  Izdavač TIM4PIN
  ISBN 978-953-58899-0-8
  Godina 2016
  Autori Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Jelena Ćorić, Jelena Poljašević, Duško Šnjegota, Bobana Čegar, Tanja Jovanović i Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 164

  Primjenjena teorija i politike finansijskog izvještavanja

  Izdavač Ekonomski fakulteta Banja Luka i Finrar doo Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-10-1
  Godina 2015
  Autori Jelena Poljašević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 176

  Finansijsko izvještavanje u javnom sektoru

  Izdavač Ekonomski fakultet u Banjoj lucii Finrar doo
  ISBN 978-99955-83-13-2
  Godina 2014
  Autori Jelena Poljašević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

Projekti

Podrška implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Finansijski sektor je najveći korisnik digitalnih tehnologija i glavni pokretač digitalne transformacije ekonomije. Finansijska tehnologija (FinTech) ima za cilj da se takmiči i podržava uspostavljenu finansijsku industriju u pružanju finansijskih usluga. Na globalnom nivou, više od 100 milijardi dolara investicija je uloženo u FinTech kompanije i veštačku inteligenciju (AI) od 2010. godine i nastavlja da znatno raste...

Broj projekta 1254003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Todorović
Projektni tim Branka Stanković
prof. dr Jelena Poljašević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM