Navigacija

mr Duška Jović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sestrinstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sestrinstvo II viši asistent 23. septembar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MZS19NZ Napredna zdravstvena njega i interprofesionalna praksa
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ZM Zdravlje mladih
OBA18KZNJ Komunikacija u zdravstvenoj njezi
OBA18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega
OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ16MIZNJ Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega
OZNJ16UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OMLD18KV Komunikacijske vještine
ORT18VKZ Vještina komuniciranja u zdravstvu
ORT18MZNJ Multidisciplinarna zdravstvena njega
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18KZNJ Komunikacija u zdravstvenoj njezi
OS18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OSI18K Komunikologija
OFT18VKZ Vještine komuniciranja u zdravstvu
OFT18OZNJF Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
ZNJID136 Zdravstvena njega i ishrana djece

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Implementation of active learning methods by nurse educators in undergraduate nursing students’ programs – a group interview

  DOI 10.1186/s12912-021-00688-y
  Časopis BMC Nursing
  Godina 2021
  Autori Sanela Pivač, Brigita Skela-Savič, Duška Jović, Mediha Avdić i Sedina Kalender-Smajolvić
  Volumen 20
  Broj 173
  Strana od 2
  Strana do 10
  Veb adresa https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00688-y#citeas

  Učestalost i karakteristike multirezistentnih bakterija u jedinici intezivnog lečenja

  DOI 10.5937/SESTRVIZ2108013K
  Časopis Sestrinska vizija
  Godina 2021
  Autori Darija Knežević, Duška Jović, Silvana Trifunović i Jadranka Stanisavić-Šimić
  Volumen V
  Broj 8
  Strana od 13
  Strana do 18
  Veb adresa https://www.uuzurs.rs/2021/06/13/vizija-008/

  Povezanost subjektivnog osjećaja zadovoljstva i kvaliteta života starih osoba

  DOI 10.7251/BII2002126E
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Nataša Egeljić Mihailović, Jelena Pavlović, Duška Jović i Darija Knežević
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 126
  Strana do 135
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/

  Assessment of the quality of life in children and adolescents with asthma

  DOI 10.14528/snr.2018.52.2.195
  Časopis OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić i Darija Knežević
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.obzornikzdravstvenenege.si

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim

  DOI 10.11608/sgnj.2017.22.037
  Časopis Sestrinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 224
  Strana do 229
  Veb adresa www.hrcak.hr

  Izolati multirezistentnih bakterija u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

  DOI 10.5937/mckg51-13019
  Časopis Medicinski časopis
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Miroslav Petković
  Volumen 51
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://www.medicinskicasopis.org/arhiva.php

  Imunski status trudnica u odnosu na najčešće uzročnike kongenitalnih infekcija u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SEZO116011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Problemi diplomiranih medicinskih sestara u svakodnevnoj praksi

  DOI 10.7251/SEZ0215005J
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević i Nataša Mihailović Egeljić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 10
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Nursing Education in BiH: Roadmap toward the EU Directive

  DOI 10.12738/SM/2015.2.012
  Časopis International Journal of Health Education and Administration
  Godina 2015
  Autori Mirza Oruč, Dejan Bokonjić, Filip Dumez, Marteen Kaaijk, Lubica Rybarova, Salih Tandir, Adnan Mujazinović i Duška Jović
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 82
  Veb adresa www.sanitasmagisterium.com

  Ebola 2014 – epidemija bez presedana

  DOI 10.7251/SEZ0215011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 2
  Broj 2303-6362
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI JAVNE SLIKE SESTRINSTVA

  DOI 217043724
  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.uinars.info

  Stavovi i mišljenja studenata zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci o studijskom programu i sestrinstvu kao profesiji

  DOI 10.7251/SMDSR1501049J
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević, Milan Skrobić, Amela Matavulj i Jasminka Vučković
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 54
  Veb adresa www.scriptamedica.com

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Savremeni materijali. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, LJilja Solomun, Milan Preradović i Duška Jović
  Volumen 24
  Strana od 663
  Strana do 676

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić i Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SEZ0114025A
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2014
  Autori Mediha Avdić, Duška Jović, Emira Dropić, Greet van Malderen i Rene Schwendimann
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 27
  Veb adresa www.sestzu-au.com

Radovi sa skupova

  Training scheme for clinical skills mentors in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 13th international scientific conference: Responsibilities of health policy - makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife
  Publikacija Zbornik predavanj z recenzijo / Proceedings of lectures with peer review.
  Godina 2020
  Autori Duška Jović, Mediha Avdić, Nena Marković i Ines Katić-Vrdoljak
  Strana od 174
  Strana do 178
  Veb adresa https://www.fzab.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5539&cn tnt01origid=15&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=23

  Osteoporoza kod pacijenata sa karcinomom

  Naučni skup XVII simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova XVII simpozijuma Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2019
  Autori Daniela Dobrovoljski, Darija Knežević i Duška Jović
  Strana od 77
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.umsit-bl.com/

  Harmonization of master nursing curricula with the EU standards in Bosnia and Herzegovina - consensus group technique

  Naučni skup 12th International Scientific Conference: Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care/
  Publikacija Zbornik predavanj z recenzijo
  Godina 2019
  Autori Duška Jović, Mediha Avdić, Ines Katić-Vrdoljak, Nena Marković i Brigita Skela-Savič
  Strana od 181
  Strana do 186

  Assessement of the needs for additional training for clinical skills mentors at the faculties with nursing studies in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 11th International Scientific Conference: Inter-Professional Integration at Different Levels of Healthcare: Trends, Needs and Challenges
  Publikacija Zbornik predavanj z recenzijo / proceedings of lectures with peer review
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Mediha Avdić i Ines Katić-Vrdoljak
  Strana od 83
  Strana do 88

  ZNANJE I STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA O ANTIBIOTICIMA I PREVENCIJI INFEKCIJA U JEDINICAMA INTEZIVNE NJEGE

  Naučni skup ISKUSTVA SESTRINSKE PROFESIJE PRIJE I POSLIJE ULASKA U EUROPSKU UNIJU
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Mihailović Egeljić

  Problemi u svakodnevnoj praksi sa kojima se susreću medicinske sestre nakon diplomiranja

  Naučni skup I kongres medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske
  Publikacija I Kongres medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske - Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Duška Jović
  Strana od 126
  Strana do 127

  Revizija pušenja

  Naučni skup I kongres medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Duška Jović i Tajana Stojanović
  Strana od 83

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

Ostali radovi

  CRA Academy Belgrade - has participated and completed ICH E6 GCP Training for Investigators and Site Personnel Version 1.0.Februar 2015.

  Godina 2021
  Autori Duška Jović

  Vodič za studente - Studijski program babištvo

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Ranko Škrbić, Nenad Ponorac, Zoran Vujković i Duška Jović

  Certificate - 13th International Scientific Conference: Responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals-2020: International year of the nurse and the midwife

  Godina 2020
  Autori Duška Jović

  Vodič za studente - Studijski program Sestrinstvo

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2020
  Autori Ranko Škrbić, Nenad Ponorac, Zoran Vujković, Duška Jović i Darija Knežević

  Akcioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara u Republici Srpskoj period 2020-2025.

  Godina 2020
  Autori Zorica Garača, Senka Buha, Dragoslava Plavšić, Sanela Dojčinović, Duška Jović, Mirjana Janković, Silvija Gambiroža i Slađana Vranješ

  Povelja o rodnoj ravnopravnosti

  Godina 2019
  Autori Duška Jović

  .Zahvalnica Minsitra - ZA DOPRINOS U ORGANIZACIJI 9.FESTIVALA NAUKE

  Godina 2019
  Autori Duška Jović

  Certifikat - Završena edukacija za mentora kliničkih vještina

  Godina 2019
  Autori Duška Jović

  Sertifikat - XVII Simpozijum UMSTIB-a Republike Srpske

  Godina 2019
  Autori Duška Jović

  Certificate - 12th International Scientific Conference:"Chalenges and needs of the society in the area of preventio and promotio of health at all levels of health care"

  Godina 2019
  Autori Duška Jović

  Zahvalnica - Rad u naučnom odboru 10.naučno-stručne konferencije studenti u susret nauci 2017.

  Godina 2018
  Autori Duška Jović

  Učešće u svojstvu recenzenta i člana naučno-programskog odbora 11.naučno-stručne konferencije Studenti u susret nauci - StES 2018.

  Godina 2018
  Autori Duška Jović

  Potrdilo - 12.ŠOLA ZA KLINIČKE MENTORJE "Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja"

  Godina 2018
  Autori Duška Jović

  Certificate - 11th International Scientific Conference: "Inter-Professional Integration at Different Levels of Healthcare: Trends, Needs and Challenges"

  Godina 2018
  Autori Duška Jović

  Sertifikat - učešće na konferenciji kojom je obilježen kraj I faze ProSes-a kao komoderator

  Godina 2017
  Autori Duška Jović

  CRA Academy Belgrad - has participated and completed the ICH E6 GCP Advanced Training for Clinical Research Professionals Version 1.0April 2016

  Godina 2017
  Autori Duška Jović

  Kurikulum za edukaciju edukatora mentora kliničkih vještina

  Izdavač Projekat Jačanja sestrinstva u BiH "ProSes"
  Godina 2017
  Autori Dragana Galić, Draženka Malićbegović, Jasmina Mahmutović, Jasminka Vučković, Natalija Hadživuković, Nataša Mihailović Egeljić, Radmila Pejić, Sanela Kuko, Tatjana Aščerić, Vladana Tešić, Dejan Sredić, Ines Katić-Vrdoljak, Duška Jović i Mediha Avdić
  Strana od 2
  Strana do 19

  Potvrdnica - sudjelovanje na 4.simpoziju medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem o temi "Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU"

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Ispitivanje kvalteta života djece oboljele od astme - master rad

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Sertifikat za rukovanje modelom Mega Code Kelly basic and Sim Pad System - ALS trenažer

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Sertifikat za rukovanje aparatom LIFEPAK 20e monitor sa defibrilatorom

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Vodič kroz nastavu 1. godine studija - Studijski program Zdravstvena njega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Milan Skrobić, Amela Matavulj i Duška Jović

  Certificate - actively participated in the training activities of the Twining project

  Godina 2015
  Autori Duška Jović

  Certtificate of Attendance - Training - CCNURCA project - Practical skills training in nursing; knowledge exchange between EU and West Balkan partners

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Sertifikat - učešće na I Kongresu UMSTiB Republike Srpske

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Tvining projekat - Jačanje institucija i kapaciteta za implementaciju Direktive EU o regulisanim profesijama

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Certifikat - aktivan učenik na I naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem "Sestrinstvo juče, danas, sutra"

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Certificate - 6th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Certificate - 5th International Research School - FROM RESEARCH TO PUBLICACION

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  COWI, IPF - Projektovanje Medicinskog fakulteta, Centra za edukaciju i istraživanje, Fakulteta zdravstvenih nauka i Srednje medicinske škole

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

  Godina 2012
  Autori Duška Jović

Knjige

  Katalog kliničkih vještina

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-00-4
  Godina 2016
  Autori Milan Skrobić, Amela Matavulj, Duška Jović, Suzana Savić, Verica Dragović, Nataša Mihailović Egeljić, Stojanka Mirković, Silva Gambiroža-Šatara, Veselka Gajić, Aleksandra Dojčinović, Daniela Ratešić i Duška Mirnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 64