Navigacija

MA08EOG - Energetski efikasna i održiva gradnja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Energetski efikasna i održiva gradnja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MA08EOG izborni 1 2P + 5V 9.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  - -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Osnovni cilj predmeta je da student usvoji osnovna znanja iz oblasti energetske efikasnosti u zgradama kroz urbanizam, arhitekturu, građevinarstvo i fiziku koji su relevantni za održivu i energetski efikasnu izgradnju zgrada. Preciznije, cilj predmeta je da studenti ovladaju proračunom i izradom elaborata energetske efikasnosti u zgradarstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Studenti će ovladati potrebnim znanjima iz različitih oblasti vezanih za energetsku efikasnost u zgradarstvu i biti osposobljeni da izrade elaborat o toplotnoj zaštiti i racionalnoj upotrebi energije, što predstavlja sastavni dio tehničke dokumenatacije glavnog projekta i služi za izradu Izvještaja o energetskom pregledu zgrade. Studenti će biti upoznati i sa tim kako da koriste hardverske i softverske tehnologije u analizi energetske efikasnosti objekata. Studenti će savladati šta su to zahtjevi energetski efikasnog i održivog projektovanja, da bi zgrada bila dugotrajnija i da bi svojim eksploatisanjem/korištenjem bila ekološki prihvatljiva.
  Sadržaj predmeta
  - Pojam i principi energetski efikasne gradnje. - Niskoenergetski i pasivni standardi, iskustva EU i zemalja u okruženju. - Prenos toplote. Difuzija i kondenzacija vodene pare. Osvjetljenje u zgradama. - Parametri ugodnosti i energetske efikasnosti omotača. - Energetski bilans objekta. - Pojam energetskih pregleda i certifikacije zgrada. - Mjere energetske efikasnosti u zgradarstvu. - Primjeri uspješne prakse u svijetu i okruženju. - Softverski paketi.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada seminarskog rada i elaborata, konsultacije. Učenje i samostalna izrada seminarskog rada i elaborata.
  Literatura
  1. Viljems, V., Šild K. i Dinter S., Građevinska fizika – priručnik, Deo 1, Beograd: Građevinska knjiga, 2006.
  2. Passive House Planning Package 2007 - PHPP 2007, Requirements for Quality Approved Passive House, Darmstadt, July 2008.
  3. Habermann, K.J. and Gonzalo R., Energy-Efficient Architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006.
  4. Hegger, M., Fuchs M., Stark T. and Zeumer M., Energy Manual: sustainable architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2008.
  5. Stanković, M. Iskustva graditelja- Harmonija i konflikti u prostoru, Banjaluka: Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2007.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  - Seminarski rad i elaborat, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se sa maksimalno 50 bodova; - Ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 bodova; - Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 bod - prisustvo nastavi najmanje 80%, grafički radovi sa pragom od 25,5 bodova iz seminarskog rada i elaborata (51 % od ukupno 50 bodova) i ispit sa pragom od 25,5 bodova (51% od ukupno 50 bodova); - Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% i koji ne osvoji na vježbama minimalno 25,5 bodova, mora obnoviti slušanje predmeta.
  Posebna naznaka
  Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za seminarski rad i elaborat, sadržaj elaborata, te uslovi i rokovi za prijem seminarskog rada i elaborata.