Navigacija

SF - Složeno fundiranje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Složeno fundiranje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SF izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnim načinima i elementima fundiranja nestandardnih objekata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljenost studenata da samostalno primenjuju stečena znanja iz plitkog i dubokog načina fundiranja kod specijalnih inženjerskih objekata.
Sadržaj predmeta
Proračun zajedničkog rada - interakcije temeljne konstrukcije, tla i konstrukcije iznad temelja. Proračun temeljne konstrukcije na šipovima uzimajući u obzir deformabilnost konstrukcije i međusobni uticaj šipova. Kombinovano fundiranje na šipovima i temeljnoj ploči. Postupci fundiranja u složenim geotehičkim uslovima.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu.
Literatura
  1. Stevanović S.,Fundiranje građevinskih objekata, Izgradnja, Beograd, 2006.,
  2. Cernica J.H., Foundation Design, John Wiley&Sons, New York, 1995.
  3. Poulos H.G., Davis E.H.,Pile Foundation Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1980.
  4. Flening K., Weltman A., Randolph M., Elson K., Piling Engineering,Taylor & Francis, New York, 2009.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.