Navigacija

DT - Dinamika tla

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Dinamika tla
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
DT izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Student se treba upoznati s osnovama Dinamike tla, uključujući ponašanje tla i konstrukcije pod cikličkim i dinamičkim opterećenjem. Student se treba osposobiti da na ispravan način formuliše rješenje stvarnog inženjerskog problema bilo direktnim analitičkim ,bilo numeričkim metodama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je sposoban da analizira i dimenzioniše temelj opterećen cikličnim i dinamičkim opterećenjima u različitim geološkim uslovima.
Sadržaj predmeta
Uvod: Osnove oscilacija(slobodne i prisilne oscilacije neprigušenog i prigušenog jednostavnog oscilatora), instrumenti za mjerenje oscilacija. Talasi u elastičnim sredinama. Svojstva ciklički opterećenog tla: Histereza, krutost,prigušenje, čvrstoća, cikličke volumenske deformacije i porni pritisci, laboratorijski i terenski testovi. Oscilacije temelja: Vertikalne, bočne, torzione, zibajuće i vezane oscilacije plitkih temelja, teorija i mjerenja, oscilacije temelja na šipovima, odbrana od vibracija. Nosivost tla u dinamičkim uslovima. Geotehničko seizmičko inženjerstvo: Djelovanje potresa na tlo i konstrukcije. Potresno opterećenje. Ponašanje zidova i kosina pri potresu. Teorija «Mononobe- Okabe“za zidove, metoda kliznog bloka, dimenzionisanje zidova na ograničene bone pomake, trajni pomaci u kosinama i nasipima. Likvefakcija: Likvefakcija u laboratoriju i na terenu, laboratorijski i terenski opiti. Poboljšanje likvefabilnog tla.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu.
Literatura
  1. Das,B.M.: Principles of Soil Dynamics. Brooks/Cole,Pacific Growe, CA, 1993.
  2. Gazetas,G.: Analysis of machine Foundation Vibrations: State of art, Soil Dynamics and Earthquake Engineering. CML Publications,1983
  3. Kramer,S.L.: Geotechical Earthquake Engineering. Prentice Hall, NJ, 1996
  4. Prakash,S: Soil Dynamics. McGraw-Hill,NY,1981.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.