Navigacija

GPS - Geotehnički problemi kod saobraćajnica

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Geotehnički problemi kod saobraćajnica
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
GPS izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa geotehničkim aspektima relevantnim za saobraćajnice, o kojima zavisi ukupno sagledavanje i rješavanje saobraćajnice.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je osposobljen da uoči,ispita, analizira i izradi optimalno geotehničko rješenje saobraćajnice,za konkretne uslove.
Sadržaj predmeta
Uvodno predavanje, razvoj struke i vrste problema, prikazobjekata i zahvata. Istražni radovi na trasi i pozajmištima. Ispitivanja svojstava tla u laboratotiji. Modeli ponašanja tla u podlogama saobraćajnica. Zbijanje tla. Poboljšanje tla. Moduli stišljivosti podloge –pravila,ispitivanja. Nosivost podloga saobraćajnica. Klizišta u tlu i stijenama-istražni radovi,analize,sanacije. Potporne konstrukcije. Savremena rješenja armiranjemtla- modeliranje i primjena. Opažanja i mjerenja.Tuneli za saobraćajnice-osnovne analize deformacija i nosivosti, izrada i opažanja.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu.
Literatura
  1. Maksimović M., Mehanika tla, Orion,Beograd,2005.,
  2. Maksimović M., Mehanika tla, Orion,Beograd,2005.,
  3. D. Lukić i P. Anagnosti. Geotehnika saobraćajnica, Časopis Izgradnja i Građevinski fakultet Subotica, Beograd 2010
  4. . Duncan J.M., Wright S.G.,Soil Strength and Slope Stability, John Wiley, Hoboken, New Yersey, 2005
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.