Navigacija

PD - Parametarski dizajn

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Arhitektura i urbanizam
Naziv Parametarski dizajn
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
PD izborni 1 2P + 4V 9.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptom i mogućnostima parametarskog projektovanja prostora kao alata za optimizaciju upotrebe prostornih i prirodnih resursa u projektovanju i planiranju, kao i sa softverima koji su mu na raspolaganju. Bitno je da studenti nauče kako definisati ove parametre kroz algoritam i kontrolisatu ih u digitalnom okruženju kako bi mogli pretpostaviti odvijanje određenih prostornih procesa.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sudent će razviti svijest o kompleksnosti koje uzrokuju procesi koji se odvijaju u nekom prostoru; Student će moći prepoznati i definisati parametre u arhitektonskom/urbanističkom projektu bitne za funkcionalnost tog projekta, a zatim i predložiti mogućnost njegove optimizacije; Student će znati definisati ove porcese kroz softverski algoritam; Student će moći provjeriti učinkovitost ovih parametara kroz digitalni model ili maketu;
Sadržaj predmeta
Uvod u teoriju i principe parametarskog modelovanja u cilju projektovanja održive i otporne građene sredine; Upoznavanje tehnika i softvera za parametarsko modelovanje i primjena u različitim razmjerama; Princip i mogućnosti simulacije unutar softvera za parametarsko projektovanje; Simulacija kroz digitalni model; Simulacija kroz fizički model
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, radionica
Literatura
  1. Robert Woodbury. Elements of Parametric Design. Routledge (2010)
  2. Arturo Tedeschi. AAD Algorithms-Aided Design. Parametric strategies using Grasshopper. Le Penseur Publisher (2014)
  3. Fusero, P., Massimiano, L., Tedeschi, A. & Lepidi, S., Parametric Urbanism: A New Frontier for Smart Cities. Planum. The Journal of Urbanism, 2(27), pp. 1-13. (2013)
  4. Wassim Jabi. Parametric Design for Architecture. Laurence King Publishing (2013)
  5. Nick Dunn. Digital Fabrication in Architecture. Laurence King Publishing (2012)
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Grafički rad, kolokvijumi, završni ispit, radionica