Navigacija

OGK07BK1 - Betonske konstrukcije 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Betonske konstrukcije 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGK07BK1 obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za slušanje predmeta: Konstruktersko inženjerstvo 3 (odslušan predmet) Uslov za polaganje ispita: Konstruktersko inženjerstvo 3 (položen ispit) -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o proračunu, dimenzionisanju i pravilima konstruisanja konstruktivnih elemenata armirano betonskih konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student po završetku kursa stiče znanje projektovanja jednostavnijih armirano betonskih konstruktivnih sistema za različite vrste opterećenja, u smislu određivanja granične nosivosti i upotrebljivosti. Student stiče kompetencije za izradu nacrta armature jednostavnijih konstrukcija.
Sadržaj predmeta
Predavanja, auditorne i računske vježbe. Student samostalno izrađuje semestralni zadatak uz konsultacije.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, auditorne i računske vježbe. Student samostalno izrađuje semestralni zadatak uz konsultacije.
Literatura
  1. Grupa autora, Beton i armirani beton prema BAB 87, Tomovi 1 i 2
  2. Najdanović, D., Betonske konstrukcije, Orion art, Beograd, 2004.
  3. Ž. Radosavljević, D. Bajić, Armirani beton 3, Elementi armiranobetonskih konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
U toku semestra student ima mogućnost da polaže dva kolokvijuma koji nose po 25 bodova. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvijuma mora da polaže integralno oba kolokvijuma u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-