Navigacija

OG08KI3 - Konstruktersko inženjerstvo 3

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Konstruktersko inženjerstvo 3
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG08KI3 obavezan 6 1P + 2V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za slušanje predmeta: Građevinski materijali 2 (odslušan predmet) Uslov za polaganje ispita: Građevinski materijali 2 (položen ispit) -
Ciljevi izučavanja predmeta
Kroz predmet Konstruktersko inženjerstvo 3, student stiče osnovna znanja o armiranom betonu kao građevinskom materijalu. Mehaničke, fizičke i reološke osobine materijala koji čine armirani beton. Postupci dimenzionisanja zasnovani na Teoriji graničnih stanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student po završetku kursa stiče znanje projektovanja poprečnih presjeka armirano betonskih konstruktivnih elemenata za različite vrste uticaja u poprečnom presjeku, u smislu određivanja granične nosivosti. U toku kursa uče se osnovna znanja potrebna za analizu opterećenja, statički proračun i dimezionisanje jednostavnih armirano betonskih konstruktivnih sklopova. Student je sposoban da primjeni stečena znanja za osnovna pravila konstruisanja poprečnih presjeka, u smislu pravila za postavljanje armature u poprečnom presjeku i pravila za postavljanje armature duž nosača.
Sadržaj predmeta
Osnovne fizičke, mehaničke i reološke karakteristike očvrslog betona. Vrste betona i njihove oznake. Osnovne fizičko mehaničke i geometrijske karakteristike armature. Vrste armature i njihove oznake. Naponske faze prisavijanju AB nosača. Opterećenje i dejstva na konstrukcije. Koeficijenti sigurnosti za kombinovana dejstva opterećenja. Dimenzionisanje elemenata: Pojam dimenzionisanja, vrste dimenzionisanja, način dimenzionisanja (slobodno, vezano i određivanje granične nosivosti). Osnove proračuna elemenata: osnovni koncept graničnog stanja, koncept sigurnosti, granična stanja dilatacija u preseku. Centrično opterećeni linijski nosači. Pritisnuti elementi bez izvijanja. Zategnuti elementi. Čisto savijanje, pravougaoni presjeci, slobodno dimenzionisanje, vezano dimenzionisanje i određivanje granične nosivosti. Čisto savijanje, T presjeci. Ekscentrično savijanje, pravougaoni presjeci, slobodno i vezano dimenzionisanje. Proračun presjeka za granične uticaje transverzalnih sila. Proračun presjeka prema graničnim momentima torzije.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, auditorne i računske vježbe. Student samostalno izrađuje semestralni zadatak uz konsultacije.
Literatura
  1. Grupa autora, Beton i armirani beton prema BAB 87, Tomovi 1 i 2
  2. Najdanović, D., Betonske konstrukcije, Orion art, Beograd, 2004.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
U toku semestra student ima mogućnost da polaže dva kolokvijuma koji nose po 25 bodova. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvijuma mora da polaže integralno oba kolokvijuma u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-