Navigacija

OA07VIM2 - Vizuelizacija i modelovanje 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Vizuelizacija i modelovanje 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07VIM2 obavezan 3 1P + 3V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Vizuelizacija i modelovanje 1 Završen elaborat
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj izučavanja predmeta je upoznavanje sa elementima perspektivnog crteža kao osnove arhitektonske grafičke komunikacije. Vizuelna prezentacija arhitekture uključuje savremene medije vizuelnog komuniciranja u programima za grafičku interpretaciju: AutoCAD, ARHICAD, SketchUp, Rhinoceros... koji obuhvataju elemente vizualizacije i materijalizacije 3-D modela.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je upoznat sa osnovnim elementima postavke perspektivnog crteža u analognom i digitalnom obliku. Nakon uspješnog završetka predmeta, student je sposoban da ručno i digitalno konstruiše perspektivni prikaz objekta ili prostora, odredi položaj sijenke za zadati vremenski period, te prikaže zadatu materijalizaciju objekta u odabranom programskom softveru.
Sadržaj predmeta
Elementi perspektive – očna tačka, predmet, likoravan, horizont; Perspektiva tačke; Perspektiva prave; Perspektiva ravni; Sijenčenje: centralno i paralelno osvjetljenje; Digitalni alati za arhitektonsku prezentaciju; Perspektiva u digitalnim prikazima; Sijenka u digitalnim prikazima.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, radionica
Literatura
  1. Petar Anagnosti, Perspektiva, Naučna knjiga, Beograd, 1985.
  2. Predrag Šiđanin i Bojan Tapavčević, Maketarstvo za studente arhitekture, FTN Novi Sad, 2010.
  3. Radovan Štulić. Perspektiva. Vizuelizacija 3D prostora iz perspektivnih slika, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2006.
  4. Milena Stavrić, Predrag Šiđanin, Bojan Tepavčević, Architectural Scale Models in the Digital Age, Springer Vienna, 2013
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Elaborat (sa vježbanja), kolokvijumi, završni ispit, radionica