Navigation

prof. dr Dragan Mikavica
redovni profesor

Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zoologiju, evoluciju i genetiku
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za ribarstvo, pčelarstvo i nekonvencionalnu animalnu proizvodnju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zoologija redovni profesor December 20, 2002
Ribarstvo redovni profesor April 03, 2008

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Objekti klasičnih ribogojilišta i sistemi gajenja salmonidnih vrsta riba

  DOI 10.7251/AGRSR1504539M
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 548
  Veb adresa https://www.agroznanje.com/dokumenti/674/ribogojilista-salmonidnih-riba

  Morfometrijski i meristički karakteri američkog somića Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) na području močvarnog ekosistema Bardača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikavica, Dragojla Golub, Goran Šukalo, Dejan Dmitrović, Svjetlana Cvijić, and Milijan Šukalo
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 32
  Strana do 37
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup51.pdf

  Embrionalni razvoj i karakteristike rasta mlađi gajene dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) porijeklom od pet različitih matičnih jata

  DOI 10.7251/AGRSR1203407S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, and Biljana Rogić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 407
  Strana do 420
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2012/Agroznanje_3.pdf

  Uticaj hraniva različite energetske vrijednosti na hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 41

  Uticaj temperature vode i hraniva različite energetske vrijednosti na mortalitet dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 64

  Analiza i projekcija rasta mase dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal., 1792) u klasičnom sistemu gajenja korišćenjem TGC modela rasta

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 119
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2010/Agroznanje_2.pdf

  Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hraniva na rast mase dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen 10
  Broj 4
  Strana od 93
  Strana do 106
  Veb adresa http://agro.unibl.org/agro%D1%95nanje-naucni-casopis/

  Hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz ribnjaka Gornji Ribnik

  Časopis Tehnologija mesa, Beograd
  Godina 2004
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Goran Vučić, Snježana Mandić, and Radenko Đurica
  Volumen 45
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 49
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Ishrana, koeficijent konverzije i mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u ribogojilištu Gornji Ribnik – regija Banja Luka

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Dragutin Matarugić, and Božo Važić
  Volumen 52
  Broj 3-4
  Strana od 165
  Strana do 168

  Morphologic variations in the kidney of the carp (Cyprinus carpio L., 1875) from the Saničani fishpond – Prijedor

  Časopis Acta biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Godina 2003
  Autori Dragan Mikavica and Dragojla Golub
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 32

  Rezultati proizvodnje dužičaste pastrmke (Oncorhynus mykiss Wall.) u kavezima u HA Bočac-Banja Luka

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2002
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Božo Važić, and Dragojla Golub
  Volumen 51
  Broj 3-4
  Strana od 401
  Strana do 404

  Rezultati proizvodnje dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u kavezima u HA Bočac - Banja Luka

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2002
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Božo Važić, and Dragojla Vuković
  Volumen 51
  Broj 3-4
  Strana od 401
  Strana do 404

  Organizovana proizvodnja dužičaste pastrmke - primjer Danska

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Broj 2
  Strana od 103
  Strana do 109

  Ihtiofauna srednjeg i donjeg toka rijeke Vrbas

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2001
  Autori Milenko Radević and Dragan Mikavica
  Volumen 50
  Broj 3-4
  Strana od 371
  Strana do 374

  Određivanje sadržaja selena, olova, cinka i kadmijuma u mesu različitih riba

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2000
  Autori Dragan Mikavica, Slavica Grujić, Snježana Mandić, Goran Vučić, and Radenko Đurica
  Volumen 41
  Broj 4-6
  Strana od 155
  Strana do 161
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Određivanje sadržaja selena i olova u mesu različitih riba

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2000
  Autori Dragan Mikavica and Slavica Grujić
  Volumen 41
  Broj 1-3
  Strana od 113
  Strana do 113

  Ekologija regije Krupa na Vrbasu – Banjaluka

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica, and Radoslav Grujić
  Broj 8-9
  Strana od 105
  Strana do 111

  Kvalitet vode i hrane - kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović, and Nebojša Savić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 6
  Strana od 113
  Strana do 116

  Tehničko-tehnološko rješenje ribogojilišta Sitnica (Banja Luka)

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Nebojša Savić, and Milenko Radević
  Volumen 48
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 134

  Zaštita čovjekove životne okoline – problem novog doba

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica, and Radoslav Grujić
  Broj 3
  Strana od 145
  Strana do 148

  The specific freshwater ichthyofauna, of the hydrographic region of Bosnia and Herzegovina (Specifična slatkovodna ihtiofauna hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini)

  Časopis Acta biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Godina 1998
  Autori Dragan Mikavica
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 38

  Comparative growt analysis of the nase (Chondrostoma nasus L., 1758.), chub (Leuciscus cephalus L., 1758.) and barbel (Barbus barbus L., 1758.) in the river Drina, (Komparatvina analiza rasta škobalja - Chondrostoma nasus L., 1758., klena – Leuciscus cephalus L., 1758. i mrene - Barbus barbus L., 1758. u rijeci Drini)

  Časopis Acta biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, and Jasmin Komić
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 17

  Proizvodnja ekološki ispravnog ribljeg mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić, and Božo Važić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 4
  Strana od 126
  Strana do 128

  Analiza prirasta ihtiomase u ribnjaku Bardača - Srbac

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Milenko Radević, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 29
  Strana do 33

  Fizičke i hemijske osobine podloge ribnjaka Bardača - Srbac

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1996
  Autori Milenko Radević, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 23
  Strana do 27

  Optimalizacija proizvodnje ribe u ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman, and Bogdan Novaković
  Volumen 50
  Broj 5-6
  Strana od 41
  Strana do 46

  Rezultati tova kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima u hidroakumulaciji Bajina Bašta, Stepen iskorištenja hrane i dnevni prirast ribe

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 1995
  Autori Dragan Mikavica and Radoslav Grujić
  Volumen 36
  Broj 5
  Strana od 309
  Strana do 313

  Rezultati tova kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima u hidroakumulaciji Bajina Bašta (rijeka Drina), Tehnološki parametri uzgoja

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 1995
  Autori Dragan Mikavica and Radoslav Grujić
  Volumen 36
  Broj 5
  Strana od 306
  Strana do 309

  Primarna bioprodukcija u ekosistemu ribnjaka Bardača-Srbac

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1995
  Autori Milenko Radević, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, and Nebojša Savić
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od 35
  Strana do 38

  Kvalitativni i kvantitativni sastav populacije riba rijeke Drine

  Časopis Veterinaria
  Godina 1991
  Autori Dragan Mikavica, Avdo Sofradžija, and F. Dizdarević
  Volumen 40
  Broj 1-2
  Strana od 133
  Strana do 141

  Eksperimentalni uzgoj kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima na lokalitetu "Klanac" - uzvodni dio hidroakumulacije Rama

  Časopis Veterinaria
  Godina 1991
  Autori Dragan Mikavica and F. Dizdarević
  Volumen 40
  Broj 3-4
  Strana od 345
  Strana do 354

  Karakteristike digestivnog trakta nekih vrsta riba roda Chondrostoma

  Časopis Veterinaria
  Godina 1990
  Autori Dragan Mikavica and F. Dizdarević
  Volumen 39
  Broj 3-4
  Strana od 347
  Strana do 357

  The spread and some idioecological characteristic of a grayling Thymallus thymallus L. from the Drina river

  Časopis Acta biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Godina 1988
  Autori Dragan Mikavica, Avdo Sofradžija, and R. Škrijelj
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 36

  Uticaj otpadnih industrijskih voda na ihtioofaunu rijeke Vrbas

  Časopis . Croatian Journal of Fisheries
  Godina 1988
  Autori Dragan Mikavica
  Volumen 43
  Strana od 99
  Strana do 101

  Mogućnost izgradnje salmonidnih ribogojilišta na hidrografskom području istočne Bosne

  Časopis . Croatian Journal of Fisheries
  Godina 1988
  Autori Avdo Sofradžija and Dragan Mikavica
  Volumen 43
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 37

  Dužinski i maseni rast mladice (Hucho hucho L.) iz rijeke Drine

  Časopis . Croatian Journal of Fisheries
  Godina 1987
  Autori Dragan Mikavica
  Volumen 43
  Strana od 75
  Strana do 81

  Uzrasna i polna struktura, dužinsko i težinsko rastenje podbile (Chondrostoma phoxinus Heck., 1843) iz Buškog jezera

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1986
  Autori Dragan Mikavica and Đorđe Kosorić
  Volumen 39
  Strana od 71
  Strana do 80

  Eksperimentalno dobijanje triploida kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) toplotnim šokom i njihove karakteristike

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1986
  Autori Amra Kazić, T. Vuković, Đorđe Kosorić, H. Kekić, Dragan Mikavica, K. Pejić, and Aleksandar Ivanc
  Volumen 39
  Strana od 95
  Strana do 116

  Sastav populacije riba rijeka Sanice i Korčanice

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1986
  Autori Đorđe Kosorić and Dragan Mikavica
  Volumen 39
  Strana od 117
  Strana do 124

  O ishrani nekih ciprinida i zoobentosu u Jablaničkom jezeru

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1984
  Autori Velinka Ratković and Dragan Mikavica
  Volumen 37
  Strana od 111
  Strana do 121

  Naselje riba rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1983
  Autori Đorđe Kosorić, T. Vuković, N. Kapetanović, Narcisa Guzina, and Dragan Mikavica
  Volumen 36
  Strana od 117
  Strana do 128

  Sastav naselja riba u rijeci Bosni, nizvodno od Visokog do ušća u Savu

  Časopis GOD. BIOL. IN. UN.
  Godina 1980
  Autori Đorđe Kosorić, N. Kapetanović, and Dragan Mikavica
  Volumen 33
  Strana od 31
  Strana do 44

Radovi sa skupova

  EFFECTS OF HIGH WATER TEMPERATURE ON EMBRYONIC DEVELOPMENT AND DIFFERENT TIMES OF INITIAL NUTRITION ON SURVIVAL AND GROWTH OF JUVENILE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)

  Naučni skup International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2022"
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2022
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 295
  Strana do 303
  Veb adresa https://agrores.net/en/proceedings/

  Necessity of establishing reproductive centers for fish in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup AgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2021
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 99
  Strana do 99
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/AgroReS_2021_Book_of_Abstracts-3.pdf

  Use of "small" hydroaccumulation for the purpose of fish production

  Naučni skup AgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2021
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 100
  Strana do 100
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/AgroReS_2021_Book_of_Abstracts-3.pdf

  Effects of different light intensity on the growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

  Naučni skup AgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2021
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 152
  Strana do 159
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/Proceedings-AgroReS-2021.pdf

  Yolk sac conversion efficiency of brown trout (Salmo trutta m. fario) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during endogenous nutrition

  Naučni skup IX International symposium on agricultural sciences AgroReS 2020
  Publikacija Book of proceedings
  Godina 2020
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 132
  Strana do 139
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf

  Body Weight and Mass of Eggs Sexually Mature Females of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss( in the Farm Ugarski Brzaci Knezevo

  Naučni skup 7th International Symposium on Agricultural Sciences - AgroRes 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 113
  Strana do 113
  Veb adresa www.agrores.org

  Aquaculture in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 7th International Symposium on Agricultural Sciences - AgroRes 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 114
  Strana do 114
  Veb adresa www.agrores.org

  Compensatory growth of brown trout (Salmo trutta m. fario) fry

  Naučni skup VI International symposium on agricultural sciences
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Veb adresa http://agrores.org/

  Reproductive center for salmonid fish Klašnik - Banja Luka

  Naučni skup V International symposium on agricultural sciences - Agrores
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Darko Đurđević
  Strana od 192
  Strana do 192
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-SAZETAKA-2016-27.021.pdf

  Morfološka varijabilnost i polni dimorfizam žutotrbog mukača (Bombina bombina) na području Banja Luke

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka, p. 163
  Godina 2015
  Autori Tanja Zarić, Dragan Mikavica, and Goran Šukalo

  Comparative analisys morphometric parameters brown trout (Salmo trutta m. fario) from localitiew of rivers Pliva and Vrbanja

  Naučni skup VII International Conference "WATER&FISH"
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2015
  Autori Radojka Pajčin, Smiljana Paraš, Nebojša Savić, Ivica Radović, Slaven Filipović, and Dragan Mikavica
  Strana od 396
  Strana do 401
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202015.pdf

  Objekti klasičnih ribogojilišta i sistemi gajenja salmonidnih vrsta riba

  Naučni skup IV međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 328
  Strana do 329

  The influence of different intensities of feeding on the growth of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.)

  Naučni skup International Scientific Symposium "AgroSym"
  DOI 10.7251/AGSY1303 1039S
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2013
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 1039
  Strana do 1044
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2013/documents/5ap/ap6.pdf

  The growth of weight and body length of young rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Wal.) originating from different broodstock

  Naučni skup VI International Conference "WATER&FISH"
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2013
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, and Biljana Rogić
  Strana od 111
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202013.pdf

  The growth characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.) from diferent localities

  Naučni skup II međunarodni simpozijum i XVIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, and Biljana Rogić
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS-Trebinje-2013.pdf

  Odnos mase tijela i mase ikre ženki potočne pastrmke - Salmo trutta m. fario, L. (salmonidno mrestilište Klašnik – Banja Luka)

  Naučni skup I međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Nikola Danilović, and Igor Komlenić
  Strana od 243
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/ZBORNIK-SRPSKA-verzija-final_2012.pdf

  Morfološke i merističke karakteristike bubrega domaće svinje

  Naučni skup II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija SKUP 4 Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Dragojla Golub, Dragan Mikavica, Goran Šukalo, and Marina Taškov
  Strana od 43
  Strana do 52

  Ekonomičnost proizvodnje dužičaste pastrmke u zavisnosti od vrste korišćene hrane

  Naučni skup Akvakultura i ribarstvo
  Publikacija Zbornik predavanja
  Godina 2011
  Autori Željko Vaško, Nebojša Savić, and Dragan Mikavica
  Strana od 485
  Strana do 490

  Production efficiency of rainbow trout depending on the type of feed

  Naučni skup V International Conference "AQUACULTURE&FISHERY"
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2011
  Autori Željko Vaško, Nebojša Savić, and Dragan Mikavica
  Strana od 485
  Strana do 490
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202011.pdf

  Fisheries of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup V International Conference "AQUACULTURE&FISHERY"
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2011
  Autori Jerko Pavličević, Nebojša Savić, Samir Muhamedagić, Branko Glamuzina, and Dragan Mikavica
  Strana od 41
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202011.pdf

  Proizvodnja devetomjesečne potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario, L.) u mrestilištu Klašnik – Banja Luka

  Naučni skup XVI naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić, and Igor Komlenić
  Strana od 194

  Morfološke i morfometrijske karakteristike škrga kod dvije ciprinidne vrste riba, babuške (Carassius auratus gibelio) i šarana (Cyprinus carpio)

  Naučni skup II Simpozijum biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Dragan Mikavica, Dragojla Golub, Goran Šukalo, and Suzana Jovanović
  Strana od 29
  Strana do 30

  Analiza i projekcija rasta mase dužičaste pastrmke(Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) u klasičnom sistemu gajenja korišćenjem TGC modela rasta

  Naučni skup XV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 122

  Uticaj hraniva na dužinski rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Naučni skup IV International Conference "FISHERY"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, Dragutin Matarugić, and Danko Ćuk
  Strana od 85
  Strana do 95
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202009.pdf

  Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hrane na rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Naučni skup XIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Strana od 83

  Iskorištavanje vodnih resursa za gajenje ribe

  Naučni skup XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, pravci razvoja poljoprivrede Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Nebojša Savić, and Dragojla Golub
  Strana od 57

  Iskorištavanje vodnih resursa za gajenje ribe

  Naučni skup XIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Nebojša Savić, and Dragojla Vuković
  Strana od 57

  Sadašnje stanje ribljih populacija kao posljedica promijenjenih uslova u vodenoj akumulaciji "Bočac" na Vrbasu

  Naučni skup Međunarodni znanstveno stručni skup
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Đorđe Kosorić, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić

  Stanje i mjere unapređenja ribarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup XII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Nebojša Savić, and Dragojla Golub
  Strana od 28

  Stanje i mjere unapređenja ribarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup XII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Nebojša Savić, and Dragojla Vuković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Privredno ribarstvo u Republici Srpskoj; Problematika statusa i degradacija grane

  Naučni skup XII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Đorđe Kosorić, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić
  Strana od 53

  Zakonska legislativa u ribarstvu

  Naučni skup XII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, and Nebojša Savić
  Strana od 145

  Efekti hranjenja šarana (Cyprinus carpio L., 1758) u kaveznom sistemu gajenja u ribnjaku Saničani - Prijedor

  Naučni skup III International Conference "FISHERY"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Nebojša Savić, and Radoslav Torbica
  Strana od 147
  Strana do 153

  Rezultati ihtiološkog istraživanja rijeke Save u Bosni i Hercegovini od ušća Une do ušća Vrbasa

  Naučni skup Gospodarenje ribljim resursima u ribolovnim područjima Drava-Dunav i Dava
  Publikacija Zbornik priopćenja
  Godina 2006
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Nebojša Savić, and Dragojla Golub
  Strana od 53
  Strana do 54

  Rezultati ihtiološkog istraživanja rijeke Save u Bosni i Hercegovini od ušća Une do ušća Vrbasa

  Naučni skup IV Nacionalno znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem
  Publikacija Zbornik priopćenja
  Godina 2006
  Autori Dragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Nebojša Savić, and Dragojla Vuković
  Strana od 53
  Strana do 54

  Poluintenzivni uzgoj ribe na prirodnim lokalitetima

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 53

  Morfologija i morfometrija urogenitalnog trakta šarana (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) kao biosistematski karakter vrste

  Naučni skup I Simpozijum biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Nataša Nikolić, Dragan Mikavica, and Dragojla Golub
  Strana od 28

  Karakteristična herpetofauna regije Banja Luka

  Naučni skup I Simpozium biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Dragojla Golub and Dragan Mikavica
  Strana od 20

  Model predviđanja rasta, potrebne hrane i energije u proizvodnom ciklusu dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.)

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica

  Mogućnosti i mjere unapređenja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Dragutin Matarugić, Dragan Mikavica, Stoja Jotanović, and Nebojša Savić

  Abiotic specifics of the fishpond water in Gornji Ribnik

  Naučni skup Regional symposium "Chemistry and the environment"
  Publikacija Proceedings
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović, and Milenko Radević
  Strana od 217
  Strana do 218

  Migracije populacije ribe u rijeci Vrbas nakon formiranja hidroakumulacija Banjaluka niska i Krupa

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Dragojla Golub
  Strana od 144

  Migracije populacije ribe u rijeci Vrbas nakon formiranja hidroakumulacija Banja Luka niska i Krupa

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2003
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Dragojla Vuković

  Mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) tokom eksperimentalne proizvodnje u ribogojilištu Gornji Ribnik

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić and Dragan Mikavica
  Strana od 163

  Biotehnologija uzgoja dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wall.) u kavezima na ekološki podesnim lokalitetima hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Agrar na pragu trećeg milenijuma
  Publikacija Sažeci radova za znanstveni skup
  Godina 2002
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Dragojla Golub
  Strana od 46
  Strana do 47

  Biotehnologija uzgoja dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u kavezima na ekološki podesnim lokalitetima hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Agrar na pragu trećeg milenija"
  Publikacija Sažeci radova
  Godina 2002
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Dragojla Vuković
  Strana od 46
  Strana do 47

  Abiotic and biotic characteristics of fishpond Bardaca

  Naučni skup International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality
  Publikacija Extended abstracts
  Godina 2002
  Autori Milenko Radević, Mihajlo Marković, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, and Nebojša Savić
  Strana od 282
  Strana do 285

  Idioecological characteristics of adriatic trout Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Steind. 1882)

  Naučni skup Simposium of livestock production with international participation
  Publikacija Jubilee year book
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica, Samir Muhamedagić, Fikret Dizdarević, and Nebojša Savić
  Strana od 171
  Strana do 178

  The state and perspectives of the freesh-water fishing in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Simposium of livestock production with international participation
  Publikacija Jubilee year book
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica, Samir Muhamedagić, Fikret Dizdarević, and Nebojša Savić
  Strana od 165
  Strana do 169

  Prirodni resursi ekološke regije Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Predrag Miletić, Željko Topić, and Nebojša Savić

  Koncepcija razvoja ribarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, and Nebojša Savić
  Strana od 35

  Hemijska i biološka valorizacija vodenog ekosistema ribnjaka Bardača

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i Zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Milenko Radević, Radoslav Grujić, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić
  Strana od 292
  Strana do 294

  Organizovana proizvodnja dužičaste pastrmke - Primjer Danska

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2000
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Strana od 119

  Kvalitet vode i hrane kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Naučni skup II Naučno-stručno savjetovanje "Ekološke posledice rata u životnoj sredini"
  Publikacija Program savjetovanja i sažeci
  Godina 1999
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović, and Nebojša Savić
  Strana od 66
  Strana do 66

  Kvalitet mesa ribe prema zahtjevima Evropske unije

  Naučni skup Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, and Nebojša Savić
  Strana od 31

  Hemijske i bakteriološke karakteristike vode na nekim hidrografskim lokalitetima regije Banja Luka

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine
  Publikacija Knjiga izvoda
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Milenko Radević, and Nebojša Savić
  Strana od 233
  Strana do 234

  Kvalitet vode i stočne hrane - važnih faktora za produktivnost i kvalitet proizvedenog mesa

  Naučni skup IV Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik rezimea
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Nebojša Savić, and Branislav Nedović
  Strana od 94

  Proizvodnja konzumne kalifornijske pastrmke na primjeru lokaliteta Povielić - Velika Ilova (Prnjavor)

  Naučni skup Naučni skup "AGROREPRO"
  Publikacija Zbornik referata
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Nebojša Savić, Božo Važić, and Željko Vaško

  Hemijska dezinfekcija kao značajan faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup 4. Savjetovanje veterinara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić
  Strana od 287

  Fizičko-hemijski sastav vode kao osnovni abiotski faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup III Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, and Nebojša Savić

  Ihtiofaune hidrografskog područja ribnjaka Bardača-Srbac

  Naučni skup Kongres ekologa Jugoslavije
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Milenko Radević, and Nebojša Savić
  Strana od 53

  Tehnološko rješenje mrestilišta u ribogojilištu Jezero - Jajce

  Naučni skup Savjetovanje veterinara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Bogoljub Antonić, and Nebojša Savić
  Strana od 130
  Strana do 134

  Koncepcija razvoja ribarstva na području Banja Luke

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman, and Bogdan Novaković
  Strana od 159

  Optimizacija proizvodnje ribe u salmonidnom ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman, and Bogdan Novaković
  Strana od 158

  Proizvodnja kalifornijske pastrmke u kavezima

  Naučni skup INOST
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1994
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, and Đorđe Kosorić

Ostali radovi

  Adaptacija autohtone ihtiofaune rijeke Drine na izmijenjene uslove u hidroakumulacijama Bajina Bašta i Zvornik

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 1989
  Autori Dragan Mikavica

  Populacije ribe hidroakumulacije Perućac-Bajina Bašta

  Izdavač Fakultet poljoprivrednih znanosti
  Godina 1983
  Autori Dragan Mikavica

Knjige

  Diverzitet riba (Myxini, Cephalaspidomorphi, Acanthodei, Placodermi, Chondrichthyes i Osteichthyes) – Ilustrovana ihtiološka knjiga

  Izdavač GRAFOPAPIR. Banja Luka.
  ISBN nepoznat
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikavica
  Tip knjige naučna knjiga

  Diverzitet ptica (classis Aves, subclassis Archaeornithes i Neornithes) – Ilustrovana ornitološka knjiga

  Izdavač GRAFOPAPIR. Banja Luka.
  ISBN nepoznat
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikavica
  Tip knjige naučna knjiga

  Antropogeno opasne životinje

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN nepoznat
  Godina 2008
  Autori Dragan Mikavica and Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga

  Akvaristika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN nepoznat
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikavica
  Tip knjige naučna knjiga

  Zoogeografija kičmenjaka

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN nepoznat
  Godina 2006
  Autori Dragan Mikavica
  Tip knjige naučna knjiga

  Ribe rijeke Drine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN *****
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica and Nebojša Savić
  Tip knjige naučna knjiga

  Biosistematika riba

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN nepoznat
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica
  Tip knjige naučna knjiga

  Ekološko-ihtiološke karakteristike rijeke Drine

  Izdavač Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet
  ISBN nepoznat
  Godina 1991
  Autori Dragan Mikavica, Avdo Sofradžija, and F. Dizdarević
  Tip knjige naučna knjiga