Navigation

doc. dr Žana Topalović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za hidrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hidrotehnika docent October 29, 2020

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A METHODOLOGY FOR MAPPING AREAS UNDER TORRENTIAL FLOOD RISK: CASE STUDY - THE REBROVAČKI BROOK BASIN / BANJA LUKA MUNICIPALITY (B&H)

  DOI DOI:10.26471/cjees/2022/017/224
  Časopis CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Godina 2022
  Autori Radislav Tošić, Vujadin Blagojević, Milica Trifković, Tamara Sudar, Slavoljub Dragićević, Novica Lovrić, and Žana Topalović
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 307
  Strana do 322
  Veb adresa http://www.cjees.ro/viewIssue.php?issueId=49

  METODOLOGIJA I REZULTATI MAPIRANJA RIZIKA OD BUJIČNIH POPLAVA NA PRIMJERU POTOKA JELOVAC, GRAD BANJA LUKA

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2022
  Autori Radislav Tošić, Vujadin Blagojević, Milica Trifković, Tamara Sudar, Slavoljub Dragićević, Novica Lovrić, and Žana Topalović
  Volumen 54
  Broj 317-318
  Strana od 97
  Strana do 107
  Veb adresa https://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2023/02/2-Radislav-Tosic-i-saradnici-R.pdf

  Geomorfološki jedinični hidrogram kao alat u hidrološkom modeliranju neizučenih slivova

  Časopis Voda i sanitarna tehnika
  Godina 2021
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović, and Borislava Blagojević
  Volumen 5-6
  Broj 61
  Strana od 45
  Strana do 56

  Assessing the benefits of nature-based solutions in a storm drainage system – a case study

  DOI 10.7251/AGGPLUS/2109050T
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2021
  Autori Žana Topalović
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 50
  Strana do 65

  Nastupilo je vreme kada se bez akumulacija ne mogu obezbediti uslovi za opstanak i razvoj

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2021
  Autori Tina Dašić, Miloš Stanić, Žana Topalović, Nedeljko Sudar, and Branislav Đorđević
  Volumen 53
  Broj 309-310
  Strana od 25
  Strana do 43

  Primjenljivost mjesečnih bilansnih hidroloških modela u promjenljivim klimatskim uslovima

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2020
  Autori Žana Topalović, Andrijana Todorović, and Jasna Plavšić
  Volumen 52
  Broj 306-308
  Strana od 155
  Strana do 170
  Veb adresa https://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2020/12/1-Zana-Topalovic-i-saradnici.pdf

  Evaluating the transferability of monthly water balance models under changing climate conditions

  DOI 10.1080/02626667.2020.1725238
  Časopis HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
  Godina 2020
  Autori Žana Topalović, Andrijana Todorović, and Jasna Plavšić
  Volumen 65
  Broj 6
  Strana od 928
  Strana do 950
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02626667.2020.1725238?journalCode=thsj20

  Mape opasnosti i mape rizika od pollava na slivu rijeke Vrbas u BiH kao podloga za izradu planova upravljanja rizikom od poplava

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2018
  Autori Vujadin Blagojević, Nedeljko Sudar, Žana Topalović, Alma Bibović, and Branislav Đorđević
  Volumen 50
  Broj 291-293
  Strana od 87
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2019/01/9-Vujadin-Blagojevic-i-saradnici_R.pdf

  Određivanje hidrograma velikih voda za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava - na primjeru sliva rijeke Vrbas, BiH

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2018
  Autori Žana Topalović, Vujadin Blagojević, and Nedeljko Sudar
  Volumen 50
  Broj 291-293
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2019/01/8-Zana-Topalovic-i-saradnici_R.pdf

  Kalibracija i verifikacija HEC-HMS modela neizučenog sliva pomoću krivih trajanja protoka

  Časopis Nauka+praksa
  Godina 2017
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović, and Borislava Blagojević
  Broj 20
  Strana od 20
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.gaf.ni.ac.rs/nip/

  Konzistentno određivanje računskih kiša

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2015
  Autori Jasna Plavšić, Žana Topalović, and Jovan Despotović
  Volumen 47
  Broj 276-278
  Strana od 151
  Strana do 159

  Nove paradigme u planiranju, projektovanju i izgradnji nacelja

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Slavko Maksimović, Boris Jandrić, Žana Topalović, Raduška Cupač, Slađana Bundalo, Una Umićević, Tatjana Mrđenović, Maja Milinković, and Ranko Božović
  Broj 12/2015
  Strana od 22
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Transferability of monthly water balance models under changing climate conditions in an arid catchment

  Naučni skup European Geoscience Union General Assembly 2020
  DOI 10.5194/egusphere-egu2020-8552
  Godina 2020
  Autori Žana Topalović, Andrijana Todorović, and Jasna Plavšić
  Veb adresa https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-8552.html

  Krive trajanja protoka kao sredstvo za kalibraciju i verifikaciju HBV-light modela neizučenog sliva

  Naučni skup 18. Savetovanje SDHI&SDH
  Publikacija Zbornik radova sa 18. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2018
  Autori Petar Praštalo, Borislava Blagojević, and Žana Topalović
  Strana od 88
  Strana do 99

  Flood frequency estimation uncertainty in practice: Case study of Sremska Mitrovica, Sava River

  Naučni skup STEPGRAD Scientific conference with international participation
  Publikacija Book of Proceedings from International Scientific Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIII
  Godina 2018
  Autori Nina Kondić and Žana Topalović
  Strana od 386
  Strana do 397
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/attachments/article/27/Zbornik%20Stepgrad%202018%2022.05.2018..pdf

  Towards catchment scale flood protection and climate change resilience, case study: Vrbas River Basin

  Naučni skup Eastern Young Water Proffessional Conference - International Water Association
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović

  Integralne interakcije urbane infrastrukture i ekosistema u planiranju

  Naučni skup VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Boris Jandrić, Slavko Maksimović, Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Žana Topalović, Raduška Cupač, and Slađana Bundalo

  Praktični problemi određivanja mjerodavnih velikih voda za potrebe projektovanja sistema odbrane od poplava

  Naučni skup 17. Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva hidrologa (SDH)
  Publikacija Zbornik radova sa 17. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović and Jasna Plavšić
  Strana od 893
  Strana do 903

  Poređenje metoda za propagaciju poplavnog talasa za potrebe hidrološkog modeliranja

  Naučni skup 17. Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva hidrologa (SDH)
  Publikacija Zbornik radova sa 17. konferencije SDHI i SDH
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović, Marko Ivetić, and Jasna Plavšić
  Strana od 100
  Strana do 113

  Hidrološko modeliranje sliva rijeke Vrbas za izradu vodno-energetske studije

  Naučni skup 16. naučno savetovanje SDHI i SDH, Donji Milanovac, Srbija
  Publikacija Zbornik radova sa 16. naučnog savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović, Vaso Milišić, and Jasna Plavšić
  Strana od 686
  Strana do 700

  Reconstruction of existing conventional storm drainage system in developing countries with inclusion of BMP elements: A case study

  Naučni skup Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling, Belgrade, Serbia
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović and Boris Jandrić

  Efekti primjene objekata za ublažavanje površinskog oticaja u sistemima kišne kanalizacije-primjer gradskog podsliva u Banjaluci

  Naučni skup 10. jubilarna međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina-Pale
  Publikacija Zbornik radova sa 10. jubilarne međunarodne konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi
  Godina 2010
  Autori Žana Topalović
  Strana od 279
  Strana do 285

Ostali radovi

  Dinamički plan za uspostavljanje Arboretuma Trapisti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet; Centar za održivost i integrativni dizajn;
  Godina 2020
  Autori Ognjen Šukalo, Darko Radić, Maja Milić-Aleksić, Slobodan Peulić, and Žana Topalović

  Spatial Dimension of Flood Risk

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-033-4
  Godina 2018
  Autori Đurica Marković and Žana Topalović
  Strana od 125
  Strana do 141

  Integrated approach to flood management

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-033-4
  Godina 2018
  Autori Žana Topalović and Đurica Marković
  Strana od 143
  Strana do 169

Projekti

Kreiranje mreze laboratorija znanja za odrzivu i otpornu zivotnu sredinu

Project Number 8300302
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. Nevena Novakovic
Participants Jovana Cvijic, ma
Anita Milakovic
doc. dr Zana Topalovic
Dusko Lazic
Vesna Savic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2018-10-01
Project value 209191.0 BAM