Navigation

prof. dr Slavko Gajin
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor September 24, 2018

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A Novel Approach to Client-Side Monitoring of Shared Infrastructures

  DOI 10.1109/ACCESS.2020.2978172
  Časopis IEEE Access
  Godina 2020
  Autori Mihajlo Savić, Miloš Ljubojević, and Slavko Gajin
  Volumen 8
  Strana od 44175
  Strana do 44189
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9024025