Navigation

prof. dr Nataša Vilić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za istoriju i teoriju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
 • Filozofski fakultet - Katedra za filozofiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Estetika redovni profesor September 29, 2022

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Angažovani umjetnik kao pobunjenik (Umjetnuik kao arhitekta stvarnosti)

  Časopis THEORIA: časopis za filozofiju, (Online časopis), Filozofsko društvo THEORIA, Sarajevo
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić
  Volumen VIII
  Broj 8
  Strana od 18
  Strana do 37
  Veb adresa https://www.fdt.ba/theoria-casopis-za-filozofiju-br-8/

  Značaj i uloga iracionalnih čovekovih snaga u umetnosti i kulturi

  DOI 107251/FIN1921217V
  Časopis RADOVI
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić
  Broj 21
  Strana od 217
  Strana do 233
  Veb adresa http://www.ffues.rs.ba

  Bivstvovanje umetnika/genija u predvorjima istine

  DOI 10.5937/politeia0-23234
  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić
  Volumen IX
  Broj 18
  Strana od 89
  Strana do 105
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Umetnost i stvarnost – jedan mogući „dijalog“ između (angažovanog) umetnika i filosofa ili da li je i umetnik „angažovan“ da progvara o stvarnosti -

  DOI 10.7251/SOCSR1916077V
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2018
  Autori Nataša Vilić
  Volumen VIII
  Broj 16
  Strana od 77
  Strana do 96
  Veb adresa www.sociologicaldiscourse.com/no-16

  Od misli do delanja (u) umetnosti ka praznini

  DOI 107251/RAD1828063v
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Nataša Vilić
  Broj 28
  Strana od 63
  Strana do 73
  Veb adresa www.radovi.ff.org

  Bauman’s understanding of aesthetic space

  DOI 10.7251/SOCEN1713069V
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić
  Broj 13 - 14
  Strana od 69
  Strana do 79
  Veb adresa www.sociologicaldiscourse.com/no-13-14

  Ničeovo shvatanje umetnosti kao spasa od istine i umetnosti kao stvarnosti života.

  DOI 107251/RAD1929027V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić and Đorđe Sejmanović
  Broj 29
  Strana od 27
  Strana do 37
  Veb adresa www.radovi.ff.org

  Pitagorejsko učenje o estetici i muzici

  DOI 10.7251/RADFIZ1623033V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Nataša Vilić
  Broj 23
  Strana od 33
  Strana do 43

  Pop-art i kritika recepcije praznine duha (društva) u delima Endija Vorhola

  DOI 10.7251/SOCSR1509071V
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 9
  Strana od 71
  Strana do 84
  Veb adresa www.socioloskidiskurs.com

  Ontološko-gnoseološki pogledi na lepotu u vizantijskoj estetici

  DOI 10.72551/POL1509113V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 9
  Strana od 113
  Strana do 124
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Ontički momenat (u) umetnosti

  DOI 10.7251/RAD1622005V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 22
  Strana od 79
  Strana do 90
  Veb adresa www.radoviff.org

  Platonov smisao suštine bivstvovanja lepog

  DOI 10.7251/RAD1521006V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 21
  Strana od 105
  Strana do 106
  Veb adresa www.radoviff.org

  Umjetnost kao komunikacija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Nataša Vilić and Dragana Vilić
  Broj 20
  Strana od 165
  Strana do 179
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.725/RAD1420165V

  Pojam ružnog u (filosofiji) umjetnosti i estetici

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić
  Broj 15
  Strana od 153
  Strana do 163
  Veb adresa www.radoviff.org

  Filosofija u djelu umjetnosti

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Nataša Vilić
  Broj 13
  Strana od 45
  Strana do 53
  Veb adresa www.radoviff.org

  Biotehnologija - nada i moguća prijetnja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Dragana Vilić and Nataša Vilić
  Broj 10
  Strana od 227
  Strana do 245
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Umjetnost, (filosofija) kultura(e) i moderni duh

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Broj 12
  Strana od 279
  Strana do 289
  Veb adresa www.radoviff.org

  Mjesto umjetnosti u filozofijskom sistemu G.V.F. Hegela

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Broj 11
  Strana od 81
  Strana do 91
  Veb adresa www.radoviff.org

  'Čisti jezik" i "jezičke igre"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić and Milena Karapetrović
  Broj 10
  Strana od 149
  Strana do 163
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Fenomen kiča

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Nataša Vilić
  Volumen 9
  Strana od 215
  Strana do 225
  Veb adresa www.radoviff.org

  Da li se može opravdati ubistvo čak iako je iz plemenite pobude kao što je milosrđe (eutanazija)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Nataša Vilić
  Broj 8
  Strana od 191
  Strana do 217
  Veb adresa www.radoviff.org

Radovi sa skupova

  Umjetnik kao pobunjenik u susretu sa egzistencijom

  Naučni skup II naučni skup sa međunarodnim učešćem „Društvo i politika“, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Publikacija Zbornik radova Društvene (dis)funkcije umjetnosti
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 81
  Strana do 91
  Veb adresa http://www.fpn.unibl.org

  Uloga umjetnosti u obrazovanju i vaspitanju djece i mladih

  Naučni skup VI međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije", Centar modernih znanja/Resursni centar za specijalnu edukaciju, Banja Luka/Beograd
  DOI 10.7251/ZCMZ0121067V
  Publikacija Zbornik radova Unapređenje kvaliteta života djece i mladih s VI međunarodne naučne konferncije „Društvene devijacije“
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 67
  Strana do 74
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici/74-zbornik-radova-unapredjenje-kvaliteta-zivota-djece-i-mladih

  Otvorenost umjetnosti prema dešavanjima u (savremenom) svijetu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020
  DOI 10.7251/FLZB2101295V
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Banjalučki novembarski susreti 2020“, Naučni skupovi (knjiga 21)
  Godina 2020
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 295
  Strana do 311
  Veb adresa https://www.unibl.org/sr/vesti/2020/11/naucni-skup-banjalucki-novembarski-susreti

  Savremena umetnost i savremena kultura – „iskušavanje“ kulture od strane umetnika

  Naučni skup "Nauka i stvarnost“, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2019
  DOI 10.7251/NIS2014047V
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa „Nauka i stvarnost“, Knjiga 14
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 47
  Strana do 63
  Veb adresa http://www.ff.ues.rs.ba

  Uticaj kulture na umjetnost

  Naučni skup Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci, 2018.
  Publikacija Zbornik radova (Re)konstrukcija društvene stvarnosti
  Godina 2018
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 303
  Strana do 319
  Veb adresa www.konferencija.fpn.unibl.org

  Od antičkog do savremenog shvatanja lepote

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  DOI 10.7251/FILZBNS1718043V
  Publikacija Zbornik radova Antička filozofija i savremeni svijet/Mađari i Južni Sloveni/Istraživanja u psihologiji/Tokovi, problemi i perspektive vaspitno-obrazovnog procesa , Knjiga 18
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 43
  Strana do 59

  POP-UMETNOST - (PRE)SLIKA DUHA NAŠEG VREMENA

  Naučni skup Naučni skup "Banjalučki novembarski susreti": KRITIČKO MIŠLJENJE - FAKTOR RAZVOJA NAUKE I DRUŠTVA
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti", Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 99
  Strana do 107

  Tajni svet (dela) umetnosti

  Naučni skup Naučni skup "Banjalučki novembarski susreti": Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Knjiga 13, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 429
  Strana do 436

  (Kulturna) stvarnost u medijskom ogledalu

  Naučni skup KULTURA I MEDIJI, Matica Srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić and Dragana Vilić
  Strana od 57
  Strana do 75

  Doba (anti)umjetnosti i (anti)kulture

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Knjiga 10, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 153
  Strana do 161
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  (Među)uticaj savremene umjetnosti i kulture,

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Tom I, Knjiga 9, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 331
  Strana do 337
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  Kultura mira na Balkanu

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Tom I, Knjiga 8, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 315
  Strana do 325
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  Tradicija refleksija sadašnjosti, sadašnjost refleksija tradicije

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Tradicija i savremenost
  Publikacija Tom II, Knjiga 5, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2004
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 663
  Strana do 679
  Veb adresa www.ff.unibl.org

Ostali radovi

  Učesnik 2. Međunarodni naučni skup „Nauka i stvarnost“, 21. maj 2022. godine

  Godina 2022
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Banjalučki novembarski susreti 2021", sa referatom Od banalnog i trivijalnog do savremenog djela umjetnosti

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na II naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Društvo i politika" sa referatom Umjetnik kao pobunjenik u susretu sa egzistencijom

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na VI naučnoj konfernciji „Društvene devijacije“, sa referatom Uloga umjetnosti u obrazovanju i vaspitanju djece i mladih

  Izdavač Centar modernih znanja, Banja Luka/Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Banjalučki novembarski susreti 2020", sa referatom Otvorenost umjetnosti prema dešavanjima u (savremenom) svijetu

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2020
  Autori Nataša Vilić

  Član naučnog odbora Međunarodne naučne konferencije Sinteza, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

  Učešće na naučnom skupu „Nauka i stvarnost“, sa referatom Savremena umetnost i savremena kultura – „iskušavanje“ kulture od strane umetnika

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu „Banjalučki novembarski susreti",

  Izdavač Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti", Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić

  Recenzent radova, Nacionalni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2019
  Autori Nataša Vilić

  Učesnik na Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“, s referatom Uticaj kulture na umjetnost

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja „Banjalučki novembarski susreti 2017", sa referatom Od antičkog do savremenog shvatanja lepote

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na okruglom stolu "Doprinos Zigmunta Baumana savremenoj sociologiji", učešće sa referatom Baumanovo shvatanje estetskog prostora

  Izdavač Naučno udruženje Sociološki diskurs
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić

  Učesnik Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“

  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić
  Veb adresa www.konferencija.fpn.unibl.org

  Učešće na naučnom skupu „Banjalučki novembarski susreti 2017", sa referatom Od antičkog do savremenog shvatanja lepote

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama s referatom Arhitektura kao umetnost?!

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić

  Tekst Mutum est pictura poema za Katalog za 14. godišnju izložbu radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" KRITIČKO MIŠLJENJE - FAKTOR RAZVOJA NAUKE I DRUŠTVA, s referatom Pop-umetnost - (pre)slika duha našeg vremena

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nataša Vilić

  Realizovan nacionalni naučni projekat Socijalno stabilizujuća uloga medija u svojstvu saradnika na projektu

  Izdavač Udruženje sociologa Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susretiDruštvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije," s referatom Tajni svet (dela) umetnosti

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na okruglom stolu "Kultura i mediji" s referatom (Kulturna) stvarnost u medijskom ogledalu

  Izdavač Matica srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić and Dragana Vilić

  Doktorska disertacija: Filosofija i protivrječja savremene kulture

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 1
  Strana do 204

  Doprinos održavanju 4. naučno-stručnog skupa „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem, Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi,s referatom Doba (anti)umjetnosti i (anti) kulture

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom (Među)uticaj savremene kulture i umjetnosti

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić

  Prikaz knjige H. Han, O. Nojrat, R. Karnap, Znanastveno shvatanje svijeta – Bečki krug

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 1512-505 X
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 349
  Strana do 351
  Veb adresa www.radoviff.org

  Magistarski rad: Djelo umjetnosti i njegova estetska stvarnost

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 1
  Strana do 120

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Kultura mira na Balkanu

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić

  Ljepota - način postojanja istine

  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Tradicija refleksija sadašnjosti, sadašnjost refleksija tradicije

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2004
  Autori Nataša Vilić

Knjige

  Umjetnik kao pobunjenik u susretu sa egzistencijom. Neka od bitnih pitanja filosofije umjetnosti.

  Izdavač Grafopapir, Banja Luka
  ISBN 978-99976-85-00-1
  Godina 2022
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 213

  Umjetnost i stvarnost. Eststeika u savremenom dobu.

  Izdavač Grafopapir, Banja Luka
  ISBN 978-99955-85-95-2
  Godina 2021
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 226

  UVOD U ESTETIKU (sa kratkim pregledom istorije estetike: Antika i Srednji vek)

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao, Banja Luka
  ISBN 978-99938-897-4-8
  Godina 2016
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 166

  Socijalno stabilizirajuća uloga medija

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-3-7
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Nataša Vilić, and Dragana Rašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63

  Filosofija (djela) umjetnosti

  Izdavač "KASPER", Banja Luka
  ISBN 978-99955-653-4-3
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 210